De oplevering van uw woning

De oplevering van uw verbouwing is een belangrijk moment. De oplevering is het moment waarop de aannemer meent dat de verbouwing (zo goed als) af is.

De verbouwing is opgeleverd als u de verbouwing heeft goedgekeurd of als u de indruk wekt dat u de verbouwing goedkeurt. Let op: als u de verbouwing goedkeurt dan accepteert u de verbouwing zoals deze aan u opgeleverd is.

Opneming van de verbouwing

Meestal vindt er direct voorafgaand aan de oplevering een zogenaamde opneming plaats. Dit is op zich niet verplicht, maar kan veel problemen voorkomen. Tijdens de opneming loopt u samen met de aannemer langs of door de verbouwing om te kijken of alles volgens afspraak is gemaakt.

Als de aannemer zelf geen initiatief neemt voor een opneming, is het verstandig om hier zelf om te verzoeken. De aannemer is verplicht om hier zijn medewerking aan te verlenen.

Let op: Als u, ondanks het verzoek van de aannemer, geen gebruik maakt van de opneming, is de verbouwing automatisch goedgekeurd. Datzelfde geldt als u zonder enig protest de facturen van uw aannemer betaald en de verbouwing in gebruik neemt.

Na een opneming moet u binnen 8 dagen aangeven of u de verbouwing goedkeurt of niet. Doet u dit niet, dan wordt dit beschouwd als een goedkeuring. Hier kunt u later niet meer op terugkomen.

Tip: het is verstandig om zelf een bouwkundige in te schakelen bij de oplevering. Een bouwkundige loopt tijdens de oplevering mee en kan u wijzen op onvolkomenheden die u zelf niet opvallen, of waarvan u geen kennis heeft.

Afkeuren van de oplevering

Als u de oplevering niet wilt accepteren, dan moet u aangeven wat de gebreken zijn op grond waarvan u de oplevering weigert. U moet de aannemer vervolgens een redelijke termijn geven om het gebrek (de gebreken) te verhelpen.

Hierna zal er opnieuw een opneming plaatsvinden. De aannemer moet dan de eerdere gebreken verholpen hebben. Houd er rekening mee dat de aannemer geen punten hoeft te verhelpen die u bij de eerste opneming niet genoemd heeft, maar die toen wel zichtbaar waren.

Goedkeuren van de oplevering

Als u de verbouwing wilt accepteren, dan kunt u dit schriftelijk binnen 8 dagen na de opneming schriftelijk aan de aannemer melden. De dag dat u deze brief verzendt is de dag van de oplevering.

Te late oplevering

Als er te laat wordt opgeleverd door de aannemer dan kan de aannemer een boete verschuldigd zijn. Maar soms is de aannemer niet verantwoordelijk voor het feit dat de oplevering te laat heeft plaatsgevonden. De aannemer mag in dat geval de uitvoeringsduur van de verbouwing verlengen.

Als de aannemer een termijnverlenging nodig heeft dan moet hij dit schriftelijk aan u vragen. Hij moet dit tenminste 14 dagen voor het verstrijken van de opleveringstermijn te doen.

Het gaat dan om een situatie van overmacht aan de zijde van de aannemer. Maar het is ook mogelijk dat de vertraging het gevolg is van door u gewenste wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp.

Een voorbeeld.

Door een wegafsluiting nabij de woning van Jacobine is haar woning zeer lastig te bereiken. Tijdens het aangaan van de aannemingsovereenkomst was er nog niets bekend over deze wegafsluiting. Door deze omstandigheid kan de aannemer van Jacobine bepaalde materialen een aantal dagen niet bij haar huis brengen. De aannemer is in deze situatie niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de opgelopen vertraging.

Verzeker uw bouwwerk vanaf de oplevering

Vanaf het tijdstip van de oplevering moet u ervoor zorgen dat het bouwwerk verzekerd is. Als de aannemer verplicht was om het bouwwerk te verzekeren, dan houdt deze verplichting op vanaf het moment van oplevering.

De aannemer moet ook de overeengekomen uitvoeringstermijn respecteren!

 

https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/opkomen-voor-uw-rechten/uw-aankopen/een-aankoop-annuleren/de-verkoper-overschrijdt-de/de-aannemer-moet-ook-de

Wanneer hebt u recht op een schadevergoeding?

https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/opkomen-voor-uw-rechten/uw-aankopen/een-aankoop-annuleren/schadevergoeding/wanneer-hebt-u-recht-op-een

Weigering van de voorlopige oplevering der werken.

Als de aannemer de werken op de dag van de voorlopige oplevering niet heeft voltooid, kan de koper de voorlopige oplevering weigeren.

 

De koper moet de weigering, samen met de redenen waarop hij zich steunt, ter kennis brengen aan de aannemer via een aangetekend schrijven. In onderling overleg kan er ook een proces-verbaal van weigering worden opgemaakt.

 

De oplevering kan alleen om ernstige en belangrijke redenen worden geweigerd. Kleine gebreken, ook al zijn deze talrijk, kunnen en mogen de voorlopige oplevering niet in de weg staan.

Er zijn twee essentiële criteria om de oplevering te weigeren:

  1. Een financieel criterium: De financiële waarde van de aangevoerde bezwaren verhouden zich tot de totale waarde van het uitgevoerde werk.

  2. Een finaliteitscriterium: Kunnen de werken worden gebruikt worden het doel waartoe ze bestemd zijn? Als het gebouw bijvoorbeeld kan worden bewoond, ook al zijn er nog enkele gebreken, kan de oplevering in principe niet worden geweigerd.

Na de opmaak van een proces-verbaal van weigering, dient de aannemer een nieuwe oplevering aan te vragen nadat de nodige werken zijn uitgevoerd. Als de aannemer de werken niet in staat van oplevering brengt, dient de koper de aannemer aan te manen om de werken binnen een termijn van 15 dagen volledig in staat van oplevering te brengen. Bij deze ingebrekestelling voegt de koper de niet-beperkende lijst van de niet-conform bevonden of van de te voltooien werken.

Het weigeren van de voorlopige oplevering dient zeker met de grootste zorg te worden geëvalueerd.

Een bouwexpert  kan u tijdens de voorlopige oplevering met professioneel advies van dienst zijn zodat u een juist oordeel kan vellen en een gefundeerde beslissing kan nemen.

Bijzondere situaties bij de oplevering der werken.

1/ Vermoeden van aanvaarding door ingebruikname.

De ingebruikname van de woning vooraleer de voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden, geldt dikwijls als vermoeden dat de koper of de opdrachtgever de voorlopige oplevering stilzwijgend heeft aanvaard. De koper of de opdrachtgever kan evenwel het tegenbewijs hiervan leveren. Zo staat bijvoorbeeld de ingebruikname van de woning uit pure noodzaak in de rechtspraak namelijk niet gelijk met een stilzwijgende oplevering, wanneer de koper of de opdrachtgever per aangetekende brief de aannemer daarover vooraf heeft ingelicht. 

2/ Vermoeden van oplevering wegens stilzwijgen.

De koper of de opdrachtgever aanvaardt de werken voorlopig, dan wel definitief, indien hij het schriftelijk verzoek van de verkoper of de aannemer om de oplevering bij te wonen, zonder gevolg heeft gelaten én indien hij binnen de 15 dagen nadat hij daartoe door de verkoper of de aannemer bij deurwaardersexploot is aangemaand, op de daarin voorgestelde datum voor de oplevering niet is verschenen. 

3/ Wat als de bouwpromotor, de aannemer of de koper weigert tot de oplevering over te gaan?

Indien de koper weigert tot de oplevering over te gaan, dan heeft de bouwpromotor of de aannemer de mogelijkheid de koper op te roepen bij gerechtsdeurwaardersexploot. Indien de koper binnen de 15 kalenderdagen niet is verschenen, zal de voorlopige oplevering stilzwijgend worden vermoed (behoudens weerlegging van dit vermoeden).

In het geval dat de weigering uitgaat van de bouwpromotor of de aannemer, zal de koper genoodzaakt zijn zich te wenden tot de bevoegde rechtbank.

 

De bouwpromotor of de aannemer kan dan gedwongen worden tot afgifte van de sleutels en het organiseren van de voorlopige oplevering binnen een welbepaalde termijn.

financiële zekerheid:

De wet Breyne biedt aan de koper de zekerheid dat de aannemer of de bouwpromotor solvabel is. De wet voorziet ook dat voor het ondertekenen van de overeenkomst geen enkele betaling mag worden gevraagd.

 

Het voorschot bij ondertekening mag maximaal 5 procent van de kostprijs bedragen, exclusief btw. Tijdens de uitvoering der werken gebeuren de betalingen in schijven en deze schijven mogen nooit de prijs van de uitgevoerde werken overschrijden. De parameters om de afgesproken totaalprijs eventueel te herzien, moeten bij het ondertekenen van de overeenkomst worden bepaald en moeten binnen de wettelijke bepalingen vallen.

 

De aannemer of de bouwpromotor moet een borg stellen, de hoogte van deze borg verschilt naargelang de aannemer of de bouwpromotor al dan niet erkend is. 

De meeste bepalingen in de wet-Breyne zijn van dwingend recht. Dat betekent dat er niet van kan worden afgeweken, tenzij die afwijkende bepalingen de koper extra beschermen.