Vaststellingen

 

 

Wat zijn vaststellingen?

Vaststellingen zijn handelingen die tot doel hebben om een toestand te registreren met het oog op latere acties. Bijvoorbeeld : een aannemer bouwt tegen uw woning aan en veroorzaakt schade. Hij weigert te erkennen dat hij verantwoordelijk is voor de schade. U overweegt gerechtelijke stappen te nemen en wil een vaststellingen laten opmaken waarin de schade gedetailleerd beschreven wordt.

Men onderscheidt twee soorten vaststellingen:

éénzijdige vaststellingen.


De vaststellingen gebeuren door een bouwexpert, op vraag van één partij, zonder dat de andere partij aanwezig is. Doel is meestal om voorafgaandelijk informatie te verzamelen over de betrokkenheid en aansprakelijkheid van de partijen in een schadegeval, ofwel om een bouwkundig probleem te analyseren waarbij het niet duidelijk is of iemand voor dit probleem verantwoordelijk is.

 

De éénzijdige expertise is niet bindend, maar kan wel gebruikt worden in een juridisch geschil.

 

Een éénzijdige expertise is niet tegensprekelijk en dus niet bindend, aangezien deze niet gebeurd in aanwezigheid van alle partijen.

In vele gevallen voltstaat echter een verslag van een éénzijdige expertise om de tegenpartij te doen bewegen en tot actie over te gaan!


Tegensprekelijke vaststellingen.


De vaststellingen gebeuren door een bouwexpert in aanwezigheid van alle betrokken partijen.

 

Voorbeeld 1 

 

een plaatsbeschrijving van een appartement, waarbij huurder en verhuurder aanwezig zijn en beide het verslag ondertekenen.

 

Voorbeeld 2 

 

een verzekeringsexpert onderzoekt een schadegeval in aanwezigheid van de schadelijder en de schadeveroorzaker.

 

Ingeval het later tot een juridische procedure komt, heeft een tegensprekelijk opgemaakt en ondertekend verslag grotere waarde dan een éénzijdig verslag, omdat alle partijen de juistheid van de vaststellingen erkennen.

Juridische waarde van het verslag.


Zoals hierboven vermeld, hebben enkel tegensprekelijke vaststellingen bewijskracht voor een rechtbank.
Eén uitzondering : een P.V. van vaststelling, opgemaakt door een gerechtsdeurwaarder.

Hoe kan u vaststellingen laten uitvoeren?

U kan in persoonlijke naam een bouwexpert aanstellen die de betrokken partijen uitnodigt om op een bepaalde dag ter plaatse te gaan en een tegensprekelijk P.V. van vaststelling op te stellen. Bouwexperten kan u hierbij van dienst zijn en is hiervoor goed geplaatst wegens de jarenlange ervaring die in gerechtelijke en privé-expertises werd opgebouwd.

 

Aangezien u de raadgevende expert zelf aanstelt, zal u ook zijn kosten moeten betalen. In bepaalde verzekeringsformules B.A. of rechtsbijstand komt de verzekeraar tussen in de kosten van de technisch raadgever of bouwexpert.

 

Minnelijke expertise

 

 

wat is een minnelijke expertise ?

Eén of meer partijen doen beroep op een deskundige om feiten vast te stellen of om technisch advies te geven. Er zijn twee categorieën :

1. éénzijdige minnelijke expertise

Eénzijdige minnelijke expertises komen vaak voor. Bijvoorbeeld : een arts levert attesten af, een architect maakt een verslag over een bouwgebrek, een landmeter schat een stuk grond, ... Vaak wordt aan een deskundige gevraagd om de oorzaak van schadeverschijnselen te bepalen en om een raming van de schade en de herstellingskosten op te maken.

2. tegensprekelijke minnelijke expertise

Een tegensprekelijke minnelijke expertise gebeurt op verzoek van twee of meer partijen, die onderling overeenkomen om een probleem, dat zij zelf niet opgelost krijgen, te laten onderzoeken door een deskundige. Dit kan gaan over : bouwkundige gebreken, geschillen over afwerkingsgraad en minderwaarde, betwisting van facturen, enz ... Aan de expert wordt gevraagd om een oordeel te geven over het probleem en een oplossing voor te stellen. Meestal zijn de partijen nog niet in een rechtszaak verwikkeld en doen zij beroep op een minnelijk deskundige om een oplossing buiten de rechtbank te bekomen, om zo lange procedures en hoge kosten te vermijden. Er zijn twee vormen van tegensprekelijke minnelijke expertise :

2.a. bindende tegensprekelijke minnelijke expertise

Partijen komen overeen om het deskundigenverslag als bindend te aanvaarden. Er zal later geen gerechtsdeskundige meer aangesteld kunnen worden.

2.b. gewone (niet-bindende) tegensprekelijke minnelijke expertise

Partijen vragen aan een extern deskundige om een onderzoek te voeren en om te bemiddelen in een geschil dat tussen hen is ontstaan, teneinde een oplossing uit te werken voor het probleem en het geschil te beëindigen met een regeling, neergeschreven in een overeenkomst of in een dading.

Een dading is een schriftelijke overeenkomst waarbij partijen een einde maken aan een bestaand of toekomstig geschil door middel van wederzijdse toegevingen. Een dading is onherroepelijk en er kan later niet meer op terug gekomen worden.

In de dading wordt gedetailleerd omschreven op welke wijze de partijen hun meningsverschil beëindigen en hoe de afrekening zal gebeuren. In deze afrekening worden ook de kosten van de deskundige opgenomen.

verschil met een gerechtelijke expertise

In een gerechtelijke expertise wordt de deskundige aangesteld door de rechtbank. Bij een minnelijke expertise wordt de deskundige rechtstreeks gevraagd door één partij, of door meerdere partijen in onderling akkoord.

voordelen van een minnelijke expertise

De minnelijke expertise is een soepele procedure waarvan men voor een groot stuk zelf de spelregels kan bepalen. Het grote voordeel is de snelheid : men moet niet wachten op de aanstelling van een deskundige door de rechtbank, maar men kan de deskundige zelf aanstellen. 

Time is money, dus ... tijdswinst zal ook een besparing opleveren. Uiteraard bespaart men ook op de gerechtskosten en eventueel kan men starten zonder advocaat zodat het ook hier goedkoper wordt.

hoe start u een minnelijke expertise ?

Indien u in een geschil van bouwkundige aard terecht bent gekomen, of dreigt terecht te komen, is het aan te raden om niet te lang te wachten met actie te nemen. Men is steeds gehouden tot 'schadebeperking', m.a.w. er moet ingegrepen worden om uitbreiding van de schade te voorkomen of in te perken.

Ook is het dikwijls noodzakelijk om snel vaststellingen te doen omdat bewijzen kunnen verdwijnen, bijvoorbeeld bewapening is niet meer zichtbaar na storten van het beton, riolering wordt onder de grond gestopt, ...

U contacteert best eerst spoedig een bouwexpert, die u zullen adviseren welke stappen u kan nemen om uw rechten te vrijwaren. Bouwexperten is goed geplaatst om u advies te geven over welke procedure best gevolgd wordt, omdat wij beschikken over een jarenlange ervaring in projectopvolging en expertises.

Wens je een tegensprekelijke expertise?

Bied een ingebrekestelling en een expertiseverslag niet de gewenste volwaardige oplossing, dan kan je ons inschakelen voor een tegensprekelijke expertise.

Wij zullen in aanwezigheid van alle partijen de vaststellingen doen en tot een minnelijke oplossing trachten te komen, met een schriftelijke overeenkomst bindend voor alle partijen.