top of page
De Wet Breyne

Deel 6


FINANCIËLE WAARBORG

Om zijn verplichtingen te waarborgen dient de aannemer, verkoper of promotor een zekerheid te stellen ten aanzien van zijn medecontractant. De waarborgregeling is verschillend naar gelang het al dan niet een erkende aannemer betreft:

• De erkende aannemer3 is verplicht een borgtocht te stellen van 5% van de prijs van het gebouw en moet hiervan, binnen de dertig dagen na ondertekening van de overeenkomst, een door de Deposito- en Consignatiekas ondertekend bewijs voorleggen.

Onder “prijs van het gebouw” wordt verstaan: de totale prijs van het huis of het appartement, verminderd met de eventuele kostprijs van de bouwgrond (c.q. de totale prijs van de verbouwings- of uitbreidingswerken), BTW niet inbegrepen. 11 Deze borgtocht wordt gesteld in speciën, in overheidsfondsen, in de vorm van een solidaire borgtocht of in de vorm van een globale borgtocht.

De door de erkende aannemer gestelde borgtocht wordt bij helften vrijgemaakt: de eerste helft bij de voorlopige oplevering, het resterende deel bij de eindoplevering. Bij vertraging in de uitvoering of bij volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering, te wijten aan de verkoper of aan de aannemer, mag de koper of opdrachtgever evenwel de sommen die hem toekomen wegens het geleden nadeel vooraf nemen op het bedrag van de borgtocht.

• De niet erkende aannemer is verplicht een voltooiingswaarborg te stellen, waarbij een financiële instelling of een verzekeringsonderneming zich er ten aanzien van de koper of opdrachtgever als hoofdelijke borg toe verbindt de nodige sommen te betalen voor de voltooiing van het huis of het gebouw waarvan het appartement deel uitmaakt (in dit geval, de privatieve gedeelten van het appartement en de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw met uitsluiting van de zuiver privatieve gedeelten van de andere appartementen). Bij verkoop van een bestaande woning gepaard met een aannemingsovereenkomst voor de uitvoering van verbouwings- of uitbreidingswerken dient de voltooiingswaarborg de nodige sommen voor de voltooiing van de voorziene werken te dekken.

In geval van verkoop dient de notaris de borgstellingsovereenkomst in de authentieke akte te vermelden en een afschrift van deze overeenkomst bij de verkoopakte te voegen. Bij een aannemingsovereenkomst daarentegen moet de aannemer binnen de dertig dagen na het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst een bewijsschrift van de borg voorleggen.

Wanneer een voltooiingswaarborg werd gesteld eindigt de verbintenis van de borg bij de voorlopige oplevering.

Sanctie: Het ontbreken van de financiële waarborg kan leiden tot de nietigheid van de overeenkomst. Wanneer de koper of opdrachtgever de nietigheid wil inroepen, dan moet hij dit doen vóór het verlijden van de authentieke akte, of vóór de voorlopige oplevering wanneer het een aannemingsovereenkomst betreft.
 
bottom of page