top of page
De Wet Breyne

Deel 4

PRIJSHERZIENING

Prijsherziening is slechts mogelijk indien dit contractueel werd voorzien. De herziening dient daarenboven te beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

• enkel de prijs van het gebouw of, in voorkomend geval, van de verbouwings- of uitbreidingswerken, is voor herziening vatbaar;

• deze prijs is ten hoogste voor 80% vatbaar voor herziening;

• de herziening kan enkel gebeuren in functie van de schommelingen van de lonen en de sociale lasten enerzijds en de schommelingen van de prijzen der materialen, grondstoffen of producten die in de bouwnijverheid worden gebruikt anderzijds;

• de herziening wegens schommelingen van de lonen en de sociale lasten mag ten hoogste betrekking hebben op 50% van de prijs van het gebouw;

• de herzieningen moeten worden berekend op basis van de laatste opgenomen schommelingen voor het begin van de werken waarop de gevraagde gedeeltelijke betaling betrekking heeft.

• De beginparameters waarmee rekening moet worden gehouden zijn deze die gelden op de dag van de ondertekening van de overeenkomst en niet deze die gelden bij de overhandiging van de offerte. Sanctie: elk strijdig beding wordt als ongeschreven beschouwd. 
bottom of page