top of page

ETICS met pleister - Aansluiting met spouwmuren - Geval waarbij het ETICS terugliggend geplaatst wordt ten opzichte van het gevelmetselwerk

ETICS met pleister - Aansluiting met spouwmuren - Geval waarbij het ETICS terugliggend geplaatst wordt ten opzichte van het gevelmetselwerk

Horizontale aansluiting (het ETICS bevindt zich boven de spouwmuur)

LEGENDE (de volgorde stemt overeen met de fasering van de werken)

1. Spouwmuurisolatie
2. Drukvaste, schroefbare isolatie, zoals EPS of PU met hoge densiteit
3. Afdichtingsstrook
4. Deflector (corrosiebestendig profiel)
5. Afdichtingsband (ETICS)
6. Lijm (ETICS)
7. Thermische isolatie (ETICS)
8. Bepleistering (ETICS)


Aandachtspunten

Algemeen

De wandopbouw van een correct thermisch geïsoleerde spouwmuur is doorgaans dikker dan deze van een ETICS. We onderscheiden twee mogelijkheden:
- een uitvoering waarbij men om esthetische redenen tracht te vermijden dat het ETICS terugliggend geplaatst wordt ten opzichte van het vlak van het gevelmetselwerk (zie detailfiche 4.1). Om beide gevelvlakken op hetzelfde niveau te houden, wordt de ETICS-isolatie in voorkomend geval meestal dikker genomen dan strikt noodzakelijk
- een uitvoering waarbij het ETICS terugliggend geplaatst wordt ten opzichte van het gevelmetselwerk (d.i. het geval dat besproken wordt in deze detailfiche).

- De gevelwerker vat zijn werkzaamheden over het algemeen aan na de ruwbouwwerken.
- Tijdens de ruwbouwwerken wordt er ter afsluiting van de spouwmuur in een afdichtingsstrook (nr. 3) voorzien. Zodoende kan de regendichte afwerking van de ruwbouw tijdelijk gewaarborgd worden en kan elk later contact tussen het ETICS en de mogelijk vochtige spouwmuur vermeden worden.
- Wanneer deze afdichting niet achter de spouwisolatie, maar achter het ETICS aangebracht wordt, dan moet ze volvlakkig op de ruwbouw verkleefd worden. Deze afdichting kan de correcte verlijming van het ETICS bemoeilijken. In voorkomend geval wordt de verklevingszone van de afdichting best zo klein mogelijk gehouden (maximum 15 cm). Bij twijfel moet het ETICS in de betrokken zone mechanisch bevestigd worden.

Horizontale aansluiting (het ETICS bevindt zich boven de spouwmuur)

- Gelet op het feit dat er hier gekozen werd voor een terugliggende plaatsing van het ETICS ten opzichte van het gevelvlak, moet men, om de snelle evacuatie van het water toe te laten en een gebeurlijke vervuiling en degradatie van het ETICS te vermijden, ter hoogte van de horizontale aansluiting tussen het ETICS en de spouwmuur in een corrosiebestendige deflector (uit een stijve kunststof, gelakt of geanodiseerd aluminium of roestvast staal, zie nr. 4) met een minimale helling van 5 % voorzien.
De deflector moet voorzien zijn van een opstandje waarop het ETICS met een zwelband en een startprofiel aangesloten wordt. Zodoende kunnen waterstagnaties en dus ook een versnelde vervuiling en degradatie van het ETICS ter hoogte van deze aansluiting vermeden worden.
- Om koudebruggen te vermijden, mag de deflector niet doorlopen tot aan de dragende structuur. Hij kan mechanisch bevestigd worden op een drukvaste, schroefbare isolatie, zoals EPS of PU met hoge densiteit (nr. 2).
- Indien het ETICS zich boven de spouwmuur bevindt, dan moet het op de gevel invallende regenwater van het geveloppervlak weggeleid worden. Het is noodzakelijk om de goede aansluiting tussen de isolatielagen te verzekeren en elke waterinfiltratie of -stagnatie ter hoogte van deze aansluiting te vermijden.
- Een situatie waarbij de spouwmuur zich boven het ETICS bevindt, moet volgens ons vermeden worden. In dit geval is het immers moeilijker om het spouwwater te evacueren en is het risico op vochtproblemen en/of vroegtijdige vervuiling van het onderliggende ETICS reëel.

Verticale aansluiting (het ETICS komt tot tegen de naastliggende spouwmuur)

- Idealiter wordt de aansluiting tussen de spouwmuur en het ETICS zodanig uitgevoerd dat, wanneer één van beide elementen verwijderd wordt, het andere nog op zich zijn functie kan blijven vervullen.
- Tussen de ETICS-isolatie en de afdichting moet er in een geschikte afdichtingsband (nr. 5) voorzien worden (waarvan de dikte toereikend is om de onregelmatigheden van het gevelmetselwerk op te vangen).

bottom of page