top of page

ETICS met pleister - Aansluiting met spouwmuren - Geval waarbij het ETICS uitspringt ten opzichte van het gevelmetselwerk

ETICS met pleister - Aansluiting met spouwmuren - Geval waarbij het ETICS uitspringt ten opzichte van het gevelmetselwerk

Horizontale aansluiting (het ETICS bevindt zich boven de spouwmuur)

LEGENDE (de volgorde stemt overeen met de fasering van de werken)

1. Spouwmuurisolatie
2. Gevelmetselwerk
3. Afdichtingsstrook
4. Afdichtingsband (ETICS)
5. Lijm (ETICS)
6. Thermische isolatie (ETICS)
7. Bepleistering (ETICS)
8. Uv-bestendige afdichtingsband


Aandachtspunten

Algemeen

De wandopbouw van een correct thermisch geïsoleerde spouwmuur is doorgaans dikker dan deze van een ETICS. We onderscheiden twee mogelijkheden:
- een uitvoering waarbij men om esthetische redenen tracht te vermijden dat het ETICS terugliggend geplaatst wordt ten opzichte van het vlak van het gevelmetselwerk (d.i. het geval dat besproken wordt in deze detailfiche). Om beide gevelvlakken op hetzelfde niveau te houden, wordt de ETICS-isolatie meestal dikker genomen dan strikt noodzakelijk. Voor de spouwisolatie wordt in voorkomend geval vaak geopteerd voor isolatiematerialen met een zo laag mogelijke lambdawaarde, zodat de isolatiedikte beperkt kan worden
- een uitvoering waarbij het ETICS terugliggend geplaatst wordt ten opzichte van het gevelmetselwerk (zie detailfiche 4.2).

De situatie die in deze detailfiche besproken wordt, kan zich ook voordoen wanneer men een ETICS tegen een bestaande, minder goed thermisch geïsoleerde spouwmuur moet aansluiten.

- De gevelwerker vat zijn werkzaamheden over het algemeen aan na de ruwbouwwerken.
- Tijdens de ruwbouwwerken wordt er ter afsluiting van de spouwmuur in een afdichtingsstrook (nr. 3) voorzien. Zodoende kan de regendichte afwerking van de ruwbouw tijdelijk gewaarborgd worden en kan elk later contact tussen het ETICS en de mogelijk vochtige spouwmuur vermeden worden.
- Wanneer deze afdichtingsstrook niet achter de spouwisolatie, maar achter het ETICS aangebracht wordt, dan moet ze volvlakkig op de ruwbouw verkleefd worden. Deze afdichting kan de correcte verlijming van het ETICS bemoeilijken. In voorkomend geval wordt de verklevingszone van de afdichting best zo klein mogelijk gehouden (maximum 15 cm). Bij twijfel moet het ETICS in de betrokken zone mechanisch bevestigd worden.

Horizontale aansluiting (het ETICS bevindt zich boven de spouwmuur)

- Door beide gevelvlakken op hetzelfde niveau te houden, kan men het gebruik van tussendorpels vermijden en het risico op vervuiling en degradatie van het ETICS beperken.
- Indien het ETICS zich boven de spouwmuur bevindt, dan moet het op de gevel invallende regenwater van het geveloppervlak weggeleid worden.
De aansluitingen moeten in voorkomend geval ontworpen en uitgevoerd worden volgens de aanbevelingen die gelden voor de aansluiting ter hoogte van de plintaanzet aan de muurvoet. Het is met andere woorden nodig om de goede aansluiting tussen de isolatielagen te verzekeren en elke waterinfiltratie of -stagnatie ter hoogte van deze aansluiting te vermijden.
Men dient erop toe te zien dat de zichtzijde van de ETICS-bepleistering ongeveer 2 cm uitspringt ten opzichte van het vlak van het gevelmetselwerk. Zodoende kan het van de gevel aflopende regenwater weggeleid worden en zal het eenvoudiger worden om de aansluiting te verwezenlijken met behulp van een startprofiel uit pvc en een afdichtingsband. Het startprofiel moet bovendien voorzien zijn van een efficiënte druiplijst.
- Een situatie waarbij de spouwmuur zich boven het ETICS bevindt, moet volgens ons vermeden worden. In dit geval is het immers moeilijker om het spouwwater te evacueren en is het risico op vochtproblemen en/of vroegtijdige vervuiling van het onderliggende ETICS reëel.

Verticale aansluiting (het ETICS komt tot tegen de naastliggende spouwmuur)

- Idealiter wordt de aansluiting tussen de spouwmuur en het ETICS zodanig uitgevoerd dat, wanneer één van beide elementen verwijderd wordt, het andere nog op zich zijn functie kan blijven vervullen.
- Wanneer het ETICS uit het gevelvlak van de spouwmuur uitsteekt, dan moet de kopse kant van de ETICS-isolatie afgewerkt worden met een gewapende bepleistering om een verzorgde aansluiting met het gevelmetselwerk te kunnen realiseren.
- Wanneer het ETICS aangesloten moet worden tegen een bestaande spouwmuur, dan moet men tussen het gevelmetselwerk en het ETICS in een voldoende brede voeg (circa 2 cm) voorzien teneinde de bepleistering zo ver mogelijk over de kopse kant van de ETICS-isolatie te kunnen doortrekken. Deze voeg moet nadien afgedicht worden met een uv-bestendige afdichtingsband (nr. 8) of een gevelkit op rugvulling.

Variante waarbij het ETICS vóór de spouwmuur uitgevoerd wordt

Zie afbeelding 3.

- Bij nieuwbouw kan men ervoor opteren om de fasering van de werken aan te passen en het ETICS vóór de uitvoering van het gevelmetselwerk te realiseren. Zodoende kan de bepleistering van de kopse zijde van de ETICS-isolatie tot tegen het dragende metselwerk aangebracht worden. Vermits er in dit geval geen afdichtingsstrook aanwezig is, en het ETICS dus niet volkomen beschermd is tegen vocht, moet er een afdichtingsband aangebracht worden tussen de ETICS-isolatie en het dragende metselwerk (nr. 2).

bottom of page