top of page

PROCES-VERBAAL VAN VOORLOPIGE OPLEVERING

Een voorbeeld wat jullie zeker in een PV moet bijplaatsen

PROCES-VERBAAL VAN VOORLOPIGE OPLEVERING

PROCES-VERBAAL VAN VOORLOPIGE OPLEVERING

Voorbeeld van overeenkomst

In aanwezigheid van bouwpromotor-verkoper, eigenaar-kopers en algemene aannemer (architect niet/wel aanwezig), werd vastgesteld dat, in de mate het eenvoudig waarneembare werken betrof, deze werden uitgevoerd overeenkomstig het lastenboek en de gekozen materialen, steeds onder voorbehoud van de opmerkingen genoteerd in dit proces-verbaal, dewelke moeten worden voldaan binnen de hierin overeengekomen termijnen (dewelke allen een aanvang nemen op datum van dit proces verbaal).

De verkoper erkent ontvangst van de volledige betaling van de constructieprijs, de gevraagde bijkomende werken, de diverse erelonen en de aanhorigheden de sleutels van de woning. De koper erkent ontvangst van de sleutels.

Tussen onderhavige voorlopige oplevering en de definitieve oplevering blijft de bouwpromotor verantwoordelijk voor onzichtbare gebreken, overeenkomstig artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek (10-jarige verantwoordelijkheid).

De kopers verklaren het bouwwerk te zullen onderhouden als een goede huisvader.

De partijen erkennen dat ...... sleutel van het woning zal behouden teneinde het hen gemakkelijk te maken om de hierin vermelde afwerkingspunten en uitgestelde werken tijdig uit te voeren. De eigenaar-kopers behouden het recht om deze sleutel ten allen tijde terug te vorderen om enige reden (bijv. zodra zij de woning zullen bewonen teneinde hun privacy te waarborgen). ...............(aannemer of bouwpromotor) zal de afwerkingspunten en uitgestelde werken uitvoeren volgens de regels van de kunst en de werken worden steeds gecontroleerd op mogelijkse schade zowel voor als na de werken. Enige schade reeds aanwezig voor bijkomende werkzaamheden dient te worden gemeld aan de eigenaars-kopers en wordt niet vermoed.

Een voorbeeld wat jullie zeker in een PV moet bijplaatsen voor "opmerkingspunten..."

*............(naam aannemer) en ................(naam bouwpromoter) hebben bevestigd dat afwerkingspunten (vb. 1 / 2 / 3)...binnen - (vb.1 week) opgelost zullen zijn aangezien de binnenhuisschilder zijn werken aanvangt op ..................

............(naam aannemer) en ................(naam bouwpromoter) zullen tijdens de herstellingen foto’s aanleveren voor de volgende uitvoeringen: (dit is bedoeld om uitvoeringen waarvan je dit niet meer kan zien en controleren, bv. onder vloer...in pleisterwerken wapening enz....)

.....................................
.....................................

Enz...

Partijen erkennen dat in mate enige afwerkingspunten (opmerkingen in PV) niet tijdig worden gecorrigeerd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een laattijdigheidsboete zal gelden van EUR ........(volgens verkoopovereenkomst) per kalenderdag, onverminderd het recht van de eigenaars-kopers om hogere werkelijke schade te vorderen. Partijen erkennen dat deze bepalingen redelijk zijn teneinde de legitieme belangen van de eigenaars-kopers te beschermen.Een voorbeeld wat jullie zeker in een PV moet bijplaatsen voor "uitgestelde werken..."

Partijen erkennen dat er opnieuw een rondgang zal worden georganiseerd, volgens de principes die gelden bij de voorlopige oplevering, zodra de uitgestelde werken werden uitgevoerd, teneinde de eigenaars-kopers (eventueel bijgestaan door bouwexpert) toe te laten de conformiteit van uitvoering te controleren en na correct uitvoering hiervan...dan pas een goedkeuring te geven als een opgeleverd punt (per onderdeel).

Voorlopige oplevering wordt voorlopig enkel aanvaard onder strikt voorbehoud dat alle uitgestelde werken zo snel mogelijk worden uitgevoerd, en in elk geval binnen de hoger genoemde termijnen, aangezien deze in beginsel dienden uitgevoerd te zijn binnen de vastgestelde termijn vermeld in de verkoopovereenkomst.

Partijen erkennen dat in mate enige uitgestelde werken niet tijdig worden gecorrigeerd na gemaakte afspraken van termijnen vermeld op proces-verbaal van voorlopige oplevering, van rechtswege en zonder ingebrekestelling (i) ..................(bouwpromotor of aannemer) een forfaitaire som die correspondeert aan de werkelijke waarde van de werken en materialen zal terugstorten aan de kopers-eigenaars, op eerste verzoek, en (ii) een laattijdigheidsboete zal gelden van EUR 25 (vb. zie verkoopovereenkomst) per kalenderdag tot alle openstaande punten opgelost zijn, met dien verstande dat in de mate er meerdere afwerkingspunten niet tijdig uitgevoerd zijn, de totale laattijdigheidsboetes per kalenderdag blijven doorlopen, onverminderd het recht van de eigenaars-kopers om hogere werkelijke schade te vorderen. Partijen erkennen dat deze bepalingen redelijk zijn teneinde de legitieme belangen van de eigenaars-kopers te beschermen.

Partijen erkennen dat in mate de uitgestelde werken niet tijdig werden opgeleverd tijdens de voorlopige oplevering en de termijnen verstreken zijn volgens de ondertekende overeenkomst, de laattijdigheidsboetes per kalenderdag blijven doorlopen tot alle uitgestelde werken volledig uitgevoerd zijn.

bottom of page