top of page

Slecht uitgevoerde werken

Moet ik de aannemer ook betalen voor slecht werk?

Uit in hoeverre je het recht hebt om de factuur van een aannemer (gedeeltelijk) niet te betalen als je door zijn half werk iemand anders hebt moeten belasten met die taak.

Slecht uitgevoerde werken

Hoe de factuur van de hersteller presenteren aan de schadeveroorzakende aannemer?

Rechtbank van Koophandel te Hasselt - 10 januari 2001

Het feitelijk relaas

Een bouwheer belast een aannemer met het plaatsen van natuursteen, het dichtmaken van de gleuven van de elektriciteitsbuizen op verschillende plaatsen en het chappen van een slaapkamer.

De aannemer voert deze werken uit en factureert ze aan de bouwheer. De bouwheer vraagt een detail van de factuur, hetgeen hem door de aannemer enkele dagen later wordt overgemaakt. De factuur wordt door de aannemer gerappelleerd, doch betaling blijft uit. De aannemer gaat uiteindelijk over tot dagvaarding van de bouwheer.

De bouwheer is van oordeel dat hij de facturen van de aannemer niet dient te vergoeden aangezien de aannemer slecht werk zou geleverd hebben, meer bepaald was het dichten van de gleuven zeer slecht uitgevoerd.

Het slechte werk werd gecorrigeerd door de installateur van het parket zodat de bouwheer vindt dat de factuur ingevolge deze herstellingswerken in mindering dient gebracht te worden van de factuur van de aannemer.

De uitspraak van de rechtbank

Vooreerst merkt de Rechtbank op dat de bouwheer nagelaten heeft de factuur van de aannemer te protesteren alhoewel hij klaarblijkelijk niet tevreden was met het door de aannemer uitgevoerde werk.

De mogelijk aanwezige gebreken werden in opdracht van de bouwheer hersteld. De bouwheer heeft dit gedaan zonder de aannemer te berichten of enige regeling uit te werken. Het is voor de Rechtbank dan ook onmogelijk om het bestaan en de eventuele omvang van gebreken vast te stellen.

Bijkomend merkt de Rechtbank op dat de herstelfactuur eerder werd opgesteld dan de factuur van de aannemer. Bovendien dient uit de vermelding op de herstelfactuur afgeleid te worden dat deze grotendeels, zoniet uitsluitend betrekking heeft op de uitgevoerde parketwerken.

De Rechtbank is dan ook van oordeel dat de bouwheer de factuur van de aannemer volledig dient te betalen.

GOUDEN RAAD

Het is mogelijk om fouten gemaakt door een aannemer te laten herstellen door iemand anders. Men moet als bouwheer dan wel de volgende regels in acht nemen zodat het voor de Rechtbank, ook na eventuele herstellingen, mogelijk blijft om de ingeroepen gebreken te beoordelen:

Men dient de aannemer een aangetekende brief te zenden met een voldoende gedetailleerde omschrijving van de vastgestelde gebreken. Deze brief dient best ten laatste binnen de week na de ontvangst van de factuur verzonden te worden.

Zo de aannemer niet reageert, kan best een bouwexpert gevraagd worden een gedetailleerd overzicht gedocumenteerd met foto’s op te stellen van de aanwezige gebreken/fouten.

Indien de aannemer wel reageert wordt best een bezoek aan de werf gebracht alwaar in gezamenlijk overleg een verslag wordt opgesteld met volgende vermeldingen:

een gedetailleerde lijst van de vastgestelde gebreken, evt. met foto’s

een tijdschema voor de herstelling, eventueel met een boete voor laattijdige uitvoering indien de aannemer de herstellingen wil uitvoeren

een schriftelijk prijsvermindering of akkoord van de aannemer om de herstelkosten te betalen indien hij deze niet zelf wenst uit te voeren Het verslag van dit werfbezoek met bovenstaande vermeldingen moet door de aannemer en de bouwheer ondertekend worden.

Indien de aannemer de ondertekening of een regeling weigert dient de bouwheer alsnog stap 2 uit te voeren.

bottom of page