top of page

Energienormen voor nieuwbouw en renovatie

Nieuwbouw of verbouwingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding vereist is, moeten in Vlaanderen voldoen aan bepaalde energienormen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd.

EPB-eisen

EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. De meeste gebouwen in Vlaanderen moeten een minimumniveau halen op het gebied van isolatie, energiezuinigheid of energieprestatie en ventilatie. Welke eisen er precies van toepassing zijn, hangt onder meer af van de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag of melding.

Voor nieuwbouwwoningen kunnen er bijvoorbeeld EPB-eisen zijn voor isolatie, energieprestatie(uitgedrukt in een E-peil), ventilatie, minimumaandeel hernieuwbare energie, ...

Verplichtingen tijdens het bouwproces

Tijdens het bouwproces zijn er ook een aantal verplichtingen voor de bouwheer, de architect of de EPB-verslaggever.

Aanstellen van een verslaggever

Vóór de start van de werkzaamheden moet u als aangifteplichtige of bouwheer een EPB-verslaggever aanstellen. Die verslaggever kan de ontwerpende architect zijn, maar ook een andere architect of ingenieur. De verslaggever zal tijdens het bouwproces opvolgen en rapporteren of er aan de energienormen voldaan wordt. Bij bouwaanvragen vanaf 2006 moet u ook een ventilatieverslaggever aanstellen. De ventilatieverslaggever kan uw EPB-verslaggever zijn, maar ook een andere persoon.

Indienen van de startverklaring

Vóór de start van de werken maakt de verslaggever een voorafberekening om te controleren of er aan de energienormen zal worden voldaan in het bouwproject. Die voorafberekening neemt hij op in de startverklaring, die hij indient bij het Vlaams Energieagentschap.

Opvolging van materiaal- en installatiekeuzes

Tijdens de werken worden alle zaken die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw beïnvloeden, nauwkeurig bijgehouden. In deze fase behoudt u als bouwheer de vrijheid om bepaalde materiaal- of installatiekeuzes te veranderen. Als de architect merkt dat (door een slechte keuze van materiaal of installatie) de EPB-eisen misschien niet gehaald worden, dan moet hij dat melden aan de aangifteplichtige en de verslaggever.

Indienen van de EPB-aangifte

Na de bouwwerken stelt de verslaggever de EPB-aangifte op. Dat is een berekening  op basis van vaststellingen, lastenboeken, facturen,...  De verslaggever dient de EPB-aangifte uiteindelijk definitief in bij het Vlaams Energieagentschap. Nadien krijgt de aangifteplichtige daarvan een ondertekende kopie.

Overhandiging van het energieprestatiecertificaat

Nadat de EPB-aangifte bij het Vlaams Energieagentschap is ingediend, levert de verslaggever u ook het verplichte ‘energieprestatiecertificaat (EPC) Bouw’ af. Dat EPC Bouw geldt als bewijs of het gebouw al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder andere het E-peil.

Controles en boetes

Als aangifteplichtige kunt u een boete krijgen als:

  • de startverklaring niet (tijdig) wordt ingediend

  • de EPB-aangifte niet (tijdig) wordt ingediend

  • als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen, zoals bijvoorbeeld het maximaal E-peil.

 

Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.


Ook de verslaggever kan een boete krijgen als blijkt dat de EPB-aangifte niet overeenstemt met de gebruikte materialen en de toegepaste technieken.

Premies

Is het toegekende E-peil van een nieuwbouwwoning aanzienlijk lager dan de norm? Dan wordt die energiezuinigheid beloond.

Zie ook E-peil

Woningen

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen met een bouwaanvraag sinds 2006 moeten verplicht een bepaald E-peil halen. Het maximaal E-peil dat van toepassing is op uw bouwproject, wordt bepaald door de datum van de aanvraag van uw stedenbouwkundige vergunning ('bouwaanvraag‘) of van de melding. Het maximaal E-peil wordt steeds strenger. Nieuwe woningen moeten dus steeds energiezuiniger zijn.

 

Nieuwbouw (of gelijkwaardig)                                                      Maximaal E-peil
met datum van bouwaanvraag of melding                                   voor wooneenheid

 

van 2006 tot eind 2009                                                               E100

van 2010 tot eind 2011                                                                E80

van 2012 tot eind 2013                                                                E70

van 2014 tot eind 2015                                                                E60

van 2016 tot eind 2017                                                                E50

van 2018 tot eind 2019                                                                E40

2020                                                                                             E35

2021                                                                                             E30

 

Ook voor een ingrijpende energetische renovatie is er een maximaal E-peil:

 

Ingrijpende energetische renovatie Maximaal E-peil
met datum van bouwaanvraag of melding voor wooneenheid

 

vanaf 1 januari 2015                                                                     E90

 

Na de werken krijgt u van uw epb-verslaggever of architect een energieprestatiecertificaat ’EPC Bouw‘, waarop onder meer het E-peil wordt weergegeven.

Boete als het E-peil te hoog is

Als het E-peil van uw woning hoger is dan het maximaal E-peil dat hoort bij het jaar van uw bouwaanvraag, dan krijgt u een boete. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.

 

Premies of verminderingen

Op basis van het behaalde E-peil, kunt u in aanmerking komen voor bepaalde premies of verminderingen.

 

 

 

 

uitgegeven door Informatie Vlaanderen.

bottom of page