top of page
De "Wet Breyne"

Deel 2

DE VERPLICHTE PRINCIPES VAN DE WET


De door de wet geboden bescherming is dwingend zodat er niet bij overeenkomst kan worden van afgeweken. Indien er toch wordt van afgeweken wordt dit, al naar gelang het geval, gesanctioneerd met de nietigheid van hetzij de overeenkomst, hetzij van de afwijkende bepaling. Afwijkingen die verplichtingen van de bouwprofessioneel verzwaren, en derhalve de bescherming uitbreiden, zijn daarentegen wel toegelaten.

TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID

De tienjarige aansprakelijkheid inzake aannemingsovereenkomsten (artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek) is ook toepasselijk gemaakt op de promotor en de verkoper. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat deze aansprakelijkheid tevens geldt ten aanzien van de opeenvolgende eigenaars van het huis of appartement met dien verstande dat de rechtsvordering enkel tegen de oorspronkelijke verkoper kan worden ingesteld.

Verder is het voldoende dat één appartement van een collectief gebouw vóór de voltooiing wordt verkocht opdat de tienjarige aansprakelijkheid van de verkoper ook zou gelden voor de gemeenschappelijke delen van de na voltooiing verkochte appartementen.

Het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid wordt vastgesteld met ingang van de datum van de aanvaarding van het bouwwerk. In principe is dit de datum van de definitieve oplevering, tenzij partijen contractueel overeengekomen zijn om van deze regel af te wijken.

Sanctie: elk beding dat strijdig is met de hierboven vermelde principes wordt als ongeschreven beschouwd.

 
bottom of page