top of page

 

Gerechtsexpertise

 

 

wat is een gerechtelijke expertise?

Een gerechtelijke expertise wordt ingeleid, zoals het woord zegt, voor de rechtbank. De aanleiding kan van verschillende aard zijn, bouwkundige gebreken (vocht, scheuren, afwerkingsproblemen, ...), betwisting over schade, opdrachtgever stopt met betalen, aannemer komt niet meer werken, enz ...  Er ontstaat een geschil.

 

In eerste instantie zullen de partijen trachten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, zal één van de partijen een advocaat aanspreken en naar de rechtbank stappen. De rechter, met een juridische opleiding, zal zich laten adviseren door een externe deskundige (architect, ingenieur, landmeter, ...) die ter plaatse zal gaan om de toestand te onderzoeken en hierover een verslag opstelt, dat aan de rechtbank wordt overgemaakt.

wettelijk kader.

De 'spelregels' van een gerechtelijke expertise zijn vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek, artikels 962 tot en met 991. De deskundige moet deze regels uiteraard strikt volgen.

hoe verloopt een gerechtelijke expertise?

1. opdracht van de rechtbank.


De rechter bepaalt de opdracht van de deskundige. Meestal bevat de opdracht volgende elementen : vaststellingen doen, partijen trachten te verzoenen, aansprakelijkheid bepalen, wijze van herstellen adviseren, schade begroten, een afrekening tussen partijen opmaken.

2. startvergadering.


De deskundige brengt de partijen aangetekend op de hoogte van zijn aanstelling en bepaalt de datum van de startvergadering of 'installatievergadering' waarop het eerste plaatsbezoek zal doorgaan. Doel van dit bezoek is vaststellingen doen, documenten in ontvangst nemen en de partijen te aanhoren wanneer zij hun standpunten verdedigen. De advocaten van partijen zijn aanwezig op de installatievergadering.

3. onderzoek.


Soms wordt schade vastgesteld (bv. barsten, vochtplekken, verzakkingen) en is niet duidelijk wat de oorzaak daarvan is. De deskundige zal bijkomende onderzoeken ter plaatse doen, eventueel bijgestaan door specialisten, om de oorzaak te bepalen.
Belangrijk is de tegensprekelijkheid van het onderzoek. De deskundige moet er zorg voor dragen dat alle partijen worden uitgenodigd op alle expertise-verrichtingen, en de kans krijgen om aanwezig te zijn bij de plaatsbezoeken. Ook alle documenten met betrekking tot de expertise moeten steeds aan alle partijen worden overgemaakt.

4. voorverslag.


Afhankelijk van de bereidheid van partijen om een regeling te treffen, zal de deskundige een verzoeningsvoorstel formuleren of een uitgebreid voorverslag opmaken. In het voorverslag bepaalt de deskundige zijn standpunt over oorzaak en verantwoordelijkheid en doet een voorstel van afrekening tussen partijen.

5. minnelijke regeling of bemerkingen op het voorverslag.


Partijen onderzoeken het regelingsvoorstel en gaan al dan niet akkoord. Ingeval er geen akkoord is, worden alle betrokkenen in de gelegenheid gesteld om opmerkingen op het voorverslag te maken, waarbij zij argumenten naar voor brengen om hun standpunt te verdedigen.

6. eindverslag.


De deskundige onderzoekt de opmerkingen van partijen en beantwoordt de opmerkingen. Indien de opmerkingen terecht zijn, kan dit eventueel aanleiding geven tot herzien of bijsturen van de visie van de deskundige met betrekking tot oorzaak, verantwoordelijkheid, schade of afrekening. De deskundige verwerkt de opmerkingen van partijen in een eindverslag waarin zijn definitieve standpunten worden neergeschreven. Het eindverslag wordt verzonden aan de rechtbank en aan de partijen. Op dat ogenblik is de gerechtelijke opdracht van de deskundige beëindigd, wat niet wegneemt dat de zaak daarna nog geruime tijd kan aanslepen alvorens een definitief vonnis door de rechtbank wordt uitgesproken.

De kosten van een gerechtelijke expertise.

De kosten van een procedure zijn van vergaande aard, rechtsplegingsvergoeding, dagvaardingskosten, expertisekosten, advocaat. De kosten van de gerechtsdeskundige worden voorgeschoten (geprovisioneerd) door de partij die in het vonnis hiertoe wordt aangeduid. Er kunnen in de loop van het onderzoek verschillende provisies gevraagd worden.
Na afloop van het onderzoek wordt in het eindverslag een samenvattende staat van kosten en erelonen bijgevoegd. De kosten zullen door de rechtbank ten laste worden gelegd van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, of verdeeld tussen de partijen naargelang van ieders aansprakelijkheid.

Een goede raad ...

Laat u adviseren ! Bij een rechtszaak met deskundigenonderzoek kunnen de kosten zeer hoog oplopen en ook de uitspraak kan zware financiële gevolgen hebben. Raadpleeg tijdig een advocaat die u bijstaat in de juridische procedures.
U kan ook een 'technisch raadgever' aanduiden. Dit is een expert die door uzelf wordt aangeduid om u op technisch vlak bij te staan en uw belangen te verdedigen.Bouwexperten kan u hierbij van dienst zijn en is hiervoor goed geplaatst wegens de jarenlange ervaring die in gerechtelijke en privé-expertises werd opgebouwd. Aangezien u de raadgevende expert zelf aanstelt, zal u ook zijn kosten moeten betalen. In bepaalde verzekeringsformules B.A. of rechtsbijstand komt de verzekeraar tussen in de kosten van de technisch raadgever.

bottom of page