top of page
Offerte, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden

Als u een woning of bestaande woning wilt (laten) bouwen/verbouwen dan krijgt u waarschijnlijk met aan aantal partijen te maken waaronder een aannemer, (eventueel) een architect en/of een bouwadviseur.

Keuze van aannemer en/of architect

Om een goede keuze te maken voor een aannemer of architect kunt u bij verschillende bedrijven offertes opvragen. Houd er rekening mee dat het in principe niet toegestaan is om informatie van het ene bedrijf door te spelen aan een ander bedrijf om op deze manier de meest gunstige offerte te bedingen.

U handelt dan onrechtmatig tegenover de partij waarvan u de informatie toespeelt aan een ander. De aannemer of architect die hiervan de dupe is, kan u aansprakelijk stellen voor de door hem geleden schade.

Als u uiteindelijk voor een bepaalde aannemer of architect heeft gekozen, dan zal deze u een schriftelijke opdrachtbevestiging toesturen met het verzoek deze te ondertekenen. Kijk in deze opdrachtbevestiging goed na of de volgende punten omschreven zijn:

 • Is er een duidelijke beschrijving van de werkzaamheden?

 • Is het duidelijk welke materialen en kleuren er gebruikt gaan worden?

 • Is er een tekening waarop is aangegeven hoe alles eruit komt te zien?

 • is de prijs van de verschillende onderdelen duidelijk aangegeven?

Eventuele mondelinge afspraken zijn overigens ook geldig, maar lastig te bewijzen als hier later onenigheid over ontstaat. Zorg dan ook dat alle afspraken op schrift staan.

Algemene voorwaarden bij een aannemingscontract

Wanneer u uiteindelijk definitief heeft gekozen voor een bepaalde aannemer dan zal u een contract of opdrachtbevestiging voorgelegd worden waarin de gemaakte afspraken vastgelegd zijn. Professionele partijen maken daarbij meestal gebruik van zogenaamde algemene voorwaarden.

Dit zijn standaardbepalingen die op het contract van toepassing worden verklaard en die de aannemer in al zijn contracten gebruikt.

De aannemer gebruikt deze algemene bepalingen omdat hij op die manier niet steeds bij elk contract bepaalde algemene afspraken hoeft te herhalen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zaken als:

 • aansprakelijkheid

 • meerwerk

 • oplevering

 • garanties

Ga bij het tekenen van contracten dus goed na of en zo ja, welke algemene voorwaarden op het contract van toepassing zijn. Geen aandacht besteden aan deze zogenaamde ‘kleine lettertjes' kan later grote financiële gevolgen hebben.

Wanneer bent u aan algemene voorwaarden gebonden?

Om u als consument tegen misbruik van algemene voorwaarden te behoeden moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan voordat u aan deze voorwaarden gebonden bent. U bent pas aan deze algemene voorwaarden gebonden als:

 • deze algemene voorwaarden in het contract van toepassing zijn verklaard. Dat wil dus zeggen dat er in het contract dat u ondertekent een verwijzing is gemaakt naar deze algemene voorwaarden. Let hier dus op bij het tekenen van een contract.

 • daarnaast moet u op een redelijke manier in de gelegenheid zijn gesteld om van deze algemene voorwaarden kennis te nemen voordat u tot ondertekening van het contract bent overgegaan. Zo kan de aannemer u deze algemene voorwaarden bijvoorbeeld op voorhand toesturen.

 • tot slot moeten deze algemene voorwaarden redelijk zijn. Juristen zeggen dan dat de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend mogen zijn. Dit is een lastige voorwaarde. Uiteindelijk zal een rechter bepalen wat wel of niet redelijk is. Het komt er in elk geval op neer dat een aannemer of andere adviseur geen zaken mag opnemen die bijzonder onredelijk of onfatsoenlijk zijn. In die situatie bent u dus niet aan deze algemene voorwaarden gebonden.

In de praktijk is aan de eerste voorwaarde meestal wel voldaan. In de overeenkomst wordt simpelweg naar deze algemene voorwaarden verwezen. Maar als u een conflict krijgt met een aannemer over deze algemene voorwaarden, kunt u mogelijk een beroep doen op de tweede of derde voorwaarde.

Zo bent u dus pas gebonden aan algemene voorwaarden als u van deze voorwaarden kennis heeft kunnen nemen. De algemene voorwaarden moeten u als het ware overhandigd zijn. Dit moet u niet te letterlijk nemen, want dat kan ook zijn gebeurd door bijvoorbeeld verzending per post.

Wanneer u voor de ondertekening nooit de algemene voorwaarden heeft gezien en u er dus ook nooit kennis van heeft kunnen nemen, bent u niet aan deze voorwaarden gebonden.

U kunt deze algemene voorwaarden dan vernietigen. Het vernietigen gaat niet vanzelf, daar moet u wel iets voor doen. U kunt de algemene voorwaarden vernietigen door de andere contractspartij een korte brief te schrijven waarin u aangeeft dat u de algemene voorwaarden vernietigt omdat u daar nooit kennis van heeft kunnen nemen.

Een andere mogelijkheid om niet aan algemene voorwaarden gebonden te zijn, is een beroep te doen op het feit dat deze voorwaarden zeer onredelijk zijn. Men spreekt dan ook wel van onredelijk bezwarende algemene voorwaarden. In de wet staan een aantal gevallen omschreven van voorwaarden die door een rechter als onredelijk worden beschouwd. Bijvoorbeeld:

 • als in de algemene voorwaarden staat dat u het contract niet kunt ontbinden

 • als in de algemene voorwaarden een wettelijke verjaringstermijn wordt verkort tot minder dan een jaar

 • als de afgesproken prijs binnen 3 maanden na ondertekening van de overeenkomst verhoogd mag worden zonder dat u de mogelijkheid heeft de overeenkomst te ontbinden.

Als u twijfelt of een bepaalde voorwaarde wel redelijk is, is het verstandig om hierover juridisch advies in te winnen. Houd er wel rekening mee dat algemene voorwaarden die door een branchevereniging ontwikkeld zijn en vrijwel door de gehele branche gebruikt worden in het algemeen als redelijk getoetst zijn.

Bij algemene voorwaarden die door een individuele aannemer zelf zijn opgesteld, zou u meer kans kunnen maken met een beroep op de onredelijkheid van deze voorwaarden.

bottom of page