top of page
De Wet Breyne

Deel 3


BETALING

Hieronder nog eens  Art. 10  - 9 JULI 1971. - Wet tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen.


Voor aannemers/bouwpromotoren/projectontwikkelaars enz...die gehouden zijn aan de WET-BREYNE en die het nog steeds niet goed begrijpen!

Betalingen in schijven

 Art. 10  - Het saldo van de prijs der werken is bij gedeelten pas opeisbaar vanaf de dag van het verlijden van de authentieke akte;
de gedeeltelijke betalingen mogen niet hoger zijn dan de prijs van de uitgevoerde werken.

 Art. 14. Hij die rechtstreeks of onrechtstreeks de bepalingen van artikel 10 overtreedt door betalingen te eisen of te aanvaarden, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met geldboete van 26 frank tot 200 frank of met één van die straffen alleen. (NOTA : lezen euro in plaats van frank : W 26-06-2000, art. 2, En vigueur : 01-01-2002)


De oplevering naar Belgisch recht

Indien de aannemer een oplevering vraagt...en indien de individuele mede-eigenaars dit verzoek aanvaarden, zal op de afgesproken datum een rondgang plaatsvinden doorheen het volledige gebouw in de aanwezigheid van verschillende partijen. Na afloop van deze rondgang wordt een proces-verbaal van oplevering opgemaakt. In dit procesverbaal zullen de individuele mede-eigenaars de uitgevoerde bouwwerken ofwel goedkeuren, ofwel aanvaarden met voorbehouden en/of opmerkingen, ofwel weigeren.

Dat wil ook zeggen als de aannemer een oplevering vraagt er verondersteld wordt dat alle overeengekomen werken volgens overeenkomst dan ook zijn uitgevoerd...behoudens opmerkingen tijdens de rondgang van de voorlopige oplevering...de volledige betaling dan ook kan opeisen en dan pas u de sleutels overhandigen van de woning. Betaling van eindsaldo en meerwerken hangt niet samen met een oplevering maar aan het overhandigen van de sleutels van de woning.

Indien de aannemer toch beslist om tot oplevering over te gaan "voor" dat alle werken beëindigd zijn...en dat kan als er een intreding mogelijk is...kan hij dan ook geen betalingen opeisen van de werken die nog steeds niet uitgevoerd zijn - Art.10 - betalingen mogen niet hoger zijn dan de prijs van de uitgevoerde werken!

Het is de aannemer zijn keuze om over te gaan naar een vroegtijdige voorlopige oplevering omdat hij bv. overtijd is...en de kopers dreigen op straat te staan wegens opzegging van hun huidige verblijfplaats en er duidelijk een intreding in de woning mogelijk is...maar dat wil niet zeggen dat hij dan ook niet meer gehouden is aan art.10. ...en kan hij de volledige betaling dan ook niet opeisen!

De aannemer dient dan ook schriftelijk vooraf te melden aan de kopers dat er een uitstel van betaling is voor de werken die nog niet uitgevoerd zijn (uitgestelde werken) dat geld ook voor in de woning als rondom de woning!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De aannemer, verkoper of promotor mag geen enkele betaling eisen (of aanvaarden) vooraleer de overeenkomst is gesloten. Voor het overige dient rekening te worden gehouden met volgende bepalingen:

• Bij het sluiten van de overeenkomst mag een voorschot of handgeld van maximaal 5% van de totale prijs worden gevraagd;

• In geval van verkoop van een bouwgrond of een aandeel daarin, mag de prijs ervan slechts gevraagd worden bij het verlijden van de authentieke akte voor de notaris, en dit rekening houdend met het (eventueel) betaalde voorschot;

• Deze prijs mag vermeerderd worden met deze van de reeds uitgevoerde werken, mits goedkeuring door een architect. In voorkomend geval moet een afschrift van deze goedkeuring bij de akte worden gevoegd.

Opmerking: Als de verkoop van een bestaande woning gepaard gaat met het sluiten van een aannemingsovereenkomst voor de uitvoering van verbouwings- of uitbreidingswerken zal de som die de aannemer of promotor mag vragen bij het verlijden van de authentieke akte gelijk zijn aan de verkoopprijs van het bestaande onroerend goed, eventueel verhoogd met de prijs van de reeds uitgevoerde werken.

Het saldo van de prijs van de werken is slechts opeisbaar in gedeelten die nooit hoger mogen zijn dan de prijs van de reeds uitgevoerde werken.

• Wanneer een belofte van overeenkomst niet wordt gevolgd door het sluiten ervan, kan de contractuele vergoeding ten laste van de koper of opdrachtgever niet hoger zijn dan 5% van de totale prijs. Niettegenstaande haar forfaitair karakter mag de contractuele vergoeding nochtans vermeerderd of verminderd worden indien vaststaat dat het bedrag ervan lager of hoger is dan de werkelijk geleden schade.

Sancties: elk beding dat strijdig is met deze principes, wordt als ongeschreven beschouwd. Wie rechtstreeks of onrechtstreeks de bepalingen van de wet overtreedt door voortijdig betalingen te eisen of te aanvaarden riskeert bovendien te worden gestraft met een gevangenisstraf en/of een geldboete.Wet van 9 JULI 1971.

Art. 14Hij die rechtstreeks of onrechtstreeks de bepalingen van artikel 10 overtreedt door betalingen te eisen of te aanvaarden, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met geldboete van 26 frank tot 200 frank of met één van die straffen alleen.

De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn toepasselijk op de misdrijven bedoeld in dit artikel.

(NOTA : lezen euro in plaats van frank : W 26-06-2000, art. 2, En vigueur : 01-01-2002)

Zoals ik het duidelijk begrijp hierboven dan...

"Wil dus ook zeggen dat als de aannemer of bouwpromotor een voorlopige oplevering vragen, en zij een volledige betaling opeisen, terwijl er nog materialen/toestellen enz... dienen aangeleverd te worden en de werken hiervan nog dienen te gebeuren, en dit na een gevraagde voorlopige oplevering...moet dit genoteerd worden onder de noemer van uitgestelde werken op een Proces-verbaal van voorlopige oplevering en niet onder de noemer opmerkingen ...en hier ook geen betalingen van opeisbaar is!

Enkele voorbeelden

bv. tuinafscheiding in draad of andere...tegelwerken buiten terras...gevelbekleding ...keukentoestellen...douchescherm...douchekranen...aansluiting elektriciteit...enz...ik geef hier al maar enkele voorbeelden van vele...

bij elke overtreding hiervan is dus duidelijk strafbaar is zoals vermeld bij Art.10 wet van 9 juli 1971 en Art.14 in BW. 
bottom of page