top of page
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1971/07/09/1971070904/justel

 9 JULI 1971. - Wet tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen.

(NB: en tekstbijwerking tot 19-06-1993 ) Publicatie: 11-09-1971 nummer:   1971070904 pagina: 10442 Dossiernummer: 1971-07-09/30 Inwerkingtreding: 01-01-1972

Artikel 1 . Deze wet is van toepassing op iedere overeenkomst tot eigendomsovergang van een te bouwen of in aanbouw zijnde huis of appartement, uitgaande van elke overeenkomst waarbij de verbintenis wordt aangegaan om een ​​zodanig onroerend goed te bouwen, te doen bouwen of te verzekeren, mits het huis of het appartement tot huisvesting of tot professionele doeleinden en huisvesting is bedoeld en de koper van de klant volgens de overeenkomst verplicht is vóór de voltooiing van het gebouw een of meer stortingen te doen.
(Deze wet is ook van toepassing op elke overeenkomst tot eigendomsovergang waarbij de verbintenis wordt aangegaan een huis of appartement, bedoeld tot huisvesting of tot professionele doeleinden en huisvestig, te verbouwen of uit te overlapping waarbij de totale prijs van de verbouwings- of uitbreidingswerken groter is minimumbedrag inclusief de berekeningsmodaliteiten zullen worden bepaald door de koning en de koper van de klant volgens de overeenkomst verplicht is vóór de voltooiing van deze werken één of meer stortingen te doen.) <W 1993-05-03/36, art. 1.002; In werking: 01-10-1993>

 Art. 2 . Deze wet is niet van toepassing op de overeenkomsten aangegaan door:
1° (de regionale huisvestings- en landmaatschappijen en hun erkende maatschappijen;) <W 1993-05-03/36, art. 2.002; ED : 01-10-1993>
2° de gemeenten en de intercommunales;
3° een verkrijger van een opdrachtgever waarvan de gegarandeerde effectiviteit erin bestaat huizen van appartementen op te richten of te laten oprichten om ze onder bezwarende titel te vervreemden; elke overeenkomst door deze verkrijger van opdrachtgever aangegaan, wordt afgesloten te zijn in het kader van zijn geregelde effectiviteit.
(Deze wet is evenmin van toepassing op overeenkomsten die een studieopdracht tot voorwerp hebben met betrekking tot werken vermeld in artikel 1 op voorwaarde dat de overeenkomst een beschrijving omvat van de werken waarop de opdracht betrekking heeft en een opgave van de behoeftenstudie van de verkrichtgijverger van . 36/03, s. 2.002; In werking: 01-10-1993>

 Art. 3. De overeenkomst bedoeld in artikel 1 valt onder de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de koop van de huur van werk en van diensten die samengaan met bestekken en aannemingen, behouden de afwijkingen bij deze wet bepaald.

 Kunst. 4 . Door de overeenkomst gaan de rechten van de verkoper op de grond en op de bestaande opstallen, met betrekking tot het te bouwen of in het bouwen van zijn huis of appartement, dadelijk op de koper over.

 Kunst. 5 . De overgang van de eigendom van te bouwen opstallen geschiedt halve bouwstoffen in de grond van het gebouw worden geplaatst en verwerkt.
Zowel in het geval van een verkoop als van een aannemingscontract kan echter het risico naar de bepalingen van de artikelen 1788 en 1789 van het burgerlijk wetboek, niet overgaan vóór de voorlopige oplevering van de werken van, indien het een appartement betreft, vóór de voorlopige oplevering van de delen voor privégebruik.

 Kunst. 6 . De artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek zijn tevens op de verkoper toepasbaar.
De vrijwaring van de verkoperskrachten die het mogelijk maakt, heeft mede betrekking op het aanzien van de achtereenvolgende eigenaars van het huis van het appartement. De rechtsvordering kan echter enkel tegen de verkopende verkoper worden ingesteld.
Wanneer een appartement van een collectief gebouw wordt verkocht is boven de voltooiing, valt de aansprakelijkheid van de verkoper voor de gemeenschappelijke delen van de na voltooide verkochte appartementen onder de toepassing van dit artikel.

 Kunst. 7 . De overeenkomsten die zijn bereikt in artikel 1 omvatten de beloften voor bepaalde overeenkomsten moeten:
a) de identiteit van de eigenaar van de grond en van de bestaande opstallen vermelden;
b) de datum van uitgifte van de bouwvergunning en de voorwaarden van die vergunning vermelden te stellen van een voor eensluidend verklaard afschrift van deze vergunning en van de voorwaarden ervan, binnen de maand na de ontvangst van de aankondiging van de bouwaanvraag;) <W 1993-05-03/36, art. 3.002; Inwerkingtreding: 01-10-1993>
(bbis) (vermelden van de koper van de klant de overeenkomst al dan niet afhankelijk maakt van de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering voor een minimaal vastgestelde bedrag aan te bepalen voorwaarden; deze opschortende voorwaarde kan nooit langer gelden dan drie maanden, te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de overeenkomst;) <W 1993-05-03/36, art. 3.002; In kracht: 01-10-1993>
c) de nauwkeurige beschrijving inhouden van de privatieve en van de gemeenschappelijke delen die het eigenlijke bestaan ​​van de overeenkomst;
d) (als bijlage, de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken opmerkingen over de werken waarop de overeenkomst betrekking heeft. dient een afschrift van de in authentieke vorm opgemaakte basisakte en van het reglement van medeëigendom toegevoegd te worden;) < W 1993-05-03/36, art. 3.002; Inwerkingtreding: 01-10-1993>
De afwezigheid van deze bijlagen in de authentieke akte kan worden gedekt door de verklaring van de notaris, in deze akte, dat deze documenten in het bezit van de partijen zijn;
e) (de totale prijs van het huis van het appartement van, in het geval van de aanpassing, de totale prijs van de verbouwing van de uitbreiding) vanaf de wijze van betaling opgeven; vermelden dat de prijs kan worden herzien; (Deze prijs omvat alle werken die nodig zijn voor de normale bewoonbaarheid;) <W 1993-05-03/36, art. 3.002; ED : 01-10-1993>
(ebis) het bestaan ​​​​vermelden van de gewestelijke overheidsstegemoetkomingen inzake huisvesting en als bijlage van de overeenkomst de overeenstemmende basisvoorwaarden meedelen;) <W 1993-05-03/36, art. 3.002; Van kracht :01-10-1993>
f) de aanvangsdatum van de werken, de uitvoerings- of leveringstermijn en de vergelijkingen wegens vertraging in de uitvoering van de levering vermeld; deze vergoedingen moeten waarschijnlijk met een normale huurprijs overeenkomen (van het voltooide goed waarop de overeenkomst betrekking heeft) overeenkomsten stemmen; <W 1993-05-03/36, art. 3.002; ED : 01-10-1993>
g) de wijze bepalen waarop de oplevering geschiedt;
h) de erkenning van partijen bevestigen dat zij sedert vijftien kennis hebben van de in dit artikel vertrouwelijke gegevens en stukken.
De Koning kan de minimumvoorwaarden bepalen van de bepalingen van dit artikel die moeten worden beantwoord.
(De overeenkomst vermeldt in elk geval in een afzonderlijk lid, in andere en vette lettertekens, dat de koper van de klant het recht heeft de nietigheid van de overeenkomst van de nietigheid van een met de natte strijdig beding in te roepen bij niet-nakoming van de bepalingen van de krachten van de artikelen 7 en 12, waarvan de tekst integraal in de overeenkomst moet worden opgenomen.) <W 1993-05-03/36, art. 3.002; In werking: 01-10-1993>

 Art. 8 . De prijs waarvan de overeenkomst is opgenomen in artikel 7, e, is de prijs op de dag van de ondertekening van de overeenkomst.
De Koning bepaalt de modaliteit van de herziening van de prijzen.

 Kunst. 9. De eindoplevering van het werk mag niet geschieden dan na verloop van een jaar sedert de voorlopige oplevering, met dien verstande dat de eindoplevering van de gemeenschappelijke delen, met de overgang van de toegangen, riet heeft plaatsgehad, zodat een normale bewoonbaarheid verzekerd is.

 Kunst. 10 . De verkoper van de aannemer mag geen enkele betaling onder welke vorm ook, eisen of aannemen voordat de in artikel 1 veronderstelde overeenkomst is aangegaan.
Indian bij het afsluiten van de overeenkomst een voorschot van handgeld wordt betaald, mag het bedrag waarvan wordt aangenomen dat het niet hoger is dan 5 pct. van de totale prijs.
De promotor van de aannemer zal, bij het verlijden van de authentieke akte, de betaling mag eisen van een som die, rekening gehouden met het gestorte voorschot van handgeld, zal gelijk zijn aan de prijs van de grond van het deelstuk dat verkocht wordt, verlengd met de prijs van de uitgevoerde werken (, goedgekeurd door een tot aanvaarding van dat beroep in België toegelaten architect. Een afschrift van de goedkeuring wordt bij de akte toegevoegd). <W 1993-05-03/36, art. 4.002; Van kracht: 01-10-1993>
(In de tot meerderen voorzien in het tweede lid van artikel 1, is de som bedoeld in het vorige lid gelijk aan de verkoopprijs van het echt goed dat de voorwerpelijke ontwikkeling van eigendomsovergang, verhoogd met de prijs van de uitgevoerde werken.) <W 1993-05-03/36, art. 4.002;Inwerkingtreding: 01-10-1993>, 002; Van kracht: 01-10-1993>
Het saldo van de prijs der werken is bij gedeelten niet opisbaar vanaf de dag van het verlijden van de authentieke akte; de gedeeltelijke betalingen mogen niet hoger zijn dan de prijs van de uitgevoerde werken.
Wanneer een belofte van overeenkomst niet wordt gevolgd door het afsluiten ervan, kan de contractuele vergoeding tien laatste van de koper van de opdrachtgever niet hoger zijn dan 5 pct. van de totale prijs; niettegenstaande haar verbeurdverklaring karakter mag van contractuele vergoeding vermeerderd of verlaagd worden, Indiase vaststaat dat het bedrag waarvan wordt aangenomen dat lager of hoger is dan de werkelijke geleden schade.

 Kunst. 11 . De overeenkomst mag geen beding van wederinkoop inhouden.

 Kunst. 12 . Wanneer de verkoper van de aannemer, wat de aard en de omvang van de hem opgedragen werken betreft, voldoet aan de eisen van (de wet van 20 maart 1991) de erkenning der aannemers, is hij verplicht zekerheid te stellen, met inbegrip van de koning het bedrag beschreven, hoe de wijze waarop ze worden gedeponeerd en bevrijd. <W 1993-05-03/36, art. 5.002; Inwerkingtreding: 01-10-1993>
Wanneer de verkoper van de aannemer aan de eisen van (de wet van 20 maart 1991), zoals bepaald in de theoretische alinea, niet voldoet, is hij onderhands vastgehouden aan de uiteindelijke prestatie (van het huis van het appartement, of in het verkocht geval, van de verbouwing of de uitbreiding,) vernietigd, bij ontbinding van het contract wegens niet-voltooiing, de terugbetaling van de gestorte bedragen. <W 1993-05-03/36, art. 5.002; Inwerkingtreding: 01-10-1993>
De Koning bepaalt de aard van de waarborg en de voorwaarden waaronder deze wordt bevestigd, de wijze waarop de koper van de opdrachtgever wordt ingelicht. Deze zekerheid heeft een voorrecht, dat belde onmiddellijk na het voorrecht voorzien in artikel 27, 5°, van de hypotheekwet.

 Kunst. 13. Elk beding dat strijdig is met de artikelen 3 tot 6 en 8 tot 11, begint met de koninklijke beslissingen genomen in de uitvoering van artikel 8, alinea 2, wordt voor niet geschreven gehouden.
De niet-nakoming van de bepalingen van artikel 7, van artikel 12 van de beslissingen die zijn genomen in de uitvoering van deze artikelen, heeft de nietigheid van de overeenkomst of de nietigheid van het met de natte strijdige beding tot gevolg.
De ene of de andere nietigheid kan naar keuze door de verkrijger van de opdrachtgever, in de zin van artikel 1, en alleen door hen, worden aangevoerd vóór het overlijden van de authentieke akte van, Indien het een aannemingsovereenkomst betreft, vóór de voorlopige oplevering bedoeld bij artikel 9.
(De authentieke akte moet alle voorschriften van de artikelen 7 en 12 van deze wet nageleefd werden vermelden.) <W 1993-05-03/36, art. 6.002; In werking: 01-10-1993>

 Art. 14 . Hij die rechtstreeks van onrechtstreeks de bepalingen van artikel 10 overtreedt door betalingen te eisen van te aanvaarden, wordt gestraft met integratie van acht dagen tot een maand en met geldboete van 26 frank tot 200 frank of met één van die boete alleen.
De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn toepasbaar op de verkeerd bedoelde in dit artikel.
(LET OP: euro lezen in plaats van frank: W 26-06-2000, art. 2, Inwerkingtreding: 01-01-2002)

 Art.15. De Koning stelt de datum vast waarop deze wet in werking optreedt. Deze wet nam deel in werking tien laatste op de eerste dag van de vierde maand, volgend op die gedurende welke zij in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.
 
bottom of page