top of page

De "Wet Peeters-Borsus"

 

 

 

Sinds 1 juli 2018  is de Wet Peeters-Borsus* van kracht. Die wet bepaalt dat alle architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn om een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.


Op 1 juli 2019 is de Wet Peeters-Ducarme in werking getreden. Ze vormt een aanvulling op de Wet Peeters-Borsus en voert verzekeringsplicht in voor intellectuele beroepen in de bouwsector. 

Wat houdt de wet precies in?

De Wet Peeters-Borsus verplicht alle actoren die bij de ruwbouwwerken betrokken zijn om hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren voor een periode van 10 jaar na de aanvaarding van de werken. Deze decenale verzekering is beperkt tot schades die betrekking hebben op de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de woning wanneer die de soliditeit en stabiliteit van de woning in gevaar brengen. De wet geldt sinds 1 juli 2018 voor werken in onroerende staat waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na de inwerkingtreding van de wet.

Waarom deze wet?

Voor de inwerkingtreding van de Wet Peeters-Borsus waren enkel architecten verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. Aannemers, projectontwikkelaars en andere dienstverleners in de bouwsector hadden geen verzekeringsplicht, terwijl ze wel een vergelijkbare aansprakelijkheid hebben. Dat onderscheid werd in 2007 aangeklaagd voor het Grondwettelijk Hof. Met de Wet Peeters-Borsus heeft de wetgever een einde gemaakt aan die discriminatie.

Tegelijk zorgt de wet voor een betere bescherming van de bouwheer. Waar die geen schadevergoeding meer kon eisen zodra bijvoorbeeld de aansprakelijke aannemer failliet was, is hij dankzij de Wet Peeters-Borsus tien jaar lang zeker van het recht op schadevergoeding.

Wie valt onder de toepassing van de nieuwe wet?

  • Architecten

  • Aannemers en dienstverleners die in de toelichting bij het wetsontwerp als aannemers opgesomd worden en die werken uitvoeren die onder het begrip ‘ruwbouw’ vallen: de aannemer die de funderingen plaatst, de dakdekker, de plaatser van de ramen en de deuren, de persoon die de chapewerken uitvoert, de loodgieter, …

  • Andere dienstverleners in de bouwsector (zoals studiebureaus)

 

Beperkt toepassingsgebied

Om de kostenverhoging in de bouwsector onder controle te houden, werd de verzekeringsplicht beperkt gehouden. De voornaamste bepalingen en beperkingen:

  • De wet is alleen van toepassing op woningen die in België gelegen zijn en die hoofdzakelijk bestemd zijn voor individuele huisvesting. Volgende constructies vallen daar om verschillende redenen bijvoorbeeld niet onder: kamers voor studenten en seizoenarbeiders, kloosters, ziekenhuizen, gestichten, collectieve woonvormen, … 

  • Enkel de tienjarige aansprakelijkheid moet verzekerd worden.

  • Verschillende schadevormen worden uitgesloten: esthetische schade, zuiver immateriële schade, materiële schade voor minder dan 2.500 euro, …

  • De waarborg heeft een (theoretische) bovengrens van 500.000 euro, zelfs als de waarde van de wederopbouw hoger ligt dan 500.000 euro.

  • Voor aannemers is de verzekering enkel verplicht voor werven waar de tussenkomst van een architect wettelijk vereist is.

 

Hoe zit het met de bewijslast?

Alle beroepsbeoefenaars uit de bouwsector moeten kunnen bewijzen dat hun tienjarige aansprakelijkheid verzekerd is. 

  • Voor architecten verloopt dat via de Orde Van Architecten. Dat orgaan krijgt elk jaar een lijst van verzekerde architecten van de verzekeraars. Daarnaast krijgt de architect een belangrijke controletaak toegewezen: hij zal moeten controleren of alle actoren op de werf over een attest beschikken dat hun tienjarige aansprakelijkheidsverzekering bewijst.

  • Aannemers en andere dienstverleners hebben dus een actieve bewijslast: zij moeten een verzekeringsattest bezorgen aan de architect en de bouwheer voor ze een onroerend werk mogen aanvatten. Dat attest overhandigt de aannemer ook aan de RSZ.

Als de bouw van de woning gefinancierd wordt met een krediet, dan moet de bouwheer aan de kredietinstelling een attest bezorgen dat bewijst dat de architect, aannemers en andere dienstverleners verzekerd zijn.

Bij de verkoop van de woning vóór afloop van de periode waarin de tienjarige aansprakelijkheid geldt, moet de notaris zorgen dat het verzekeringsattest bezorgd wordt aan de koper.

 

Tot 10.000 euro boete

Architecten, aannemers en andere dienstverleners die de wet niet respecteren, kunnen bestraft worden met een geldboete van 26 tot 10.000 euro.

 

* Deze wet verscheen op vrijdag 9 juni 2017 in het Belgisch Staatsblad als de “wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en dit tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect”.

Van Dessel - Insurance Brokers

bottom of page