top of page
De Wet Breyne

Deel 10

Schadevergoeding wegens vertraging


8. de vermelding van de aanvangsdatum der werken, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering of levering.
 
De schadevergoeding wegens vertraging moet minstens overeenstemmen met een normale huurprijs van het afgewerkte goed.

9. een bepaling over de wijze waarop de oplevering zal gebeuren.
 
10. de uitdrukkelijke vermelding, in een afzonderlijk lid en in andere en vette lettertekens, van de mogelijkheid voor de koper of opdrachtgever om de nietigheid van de overeenkomst of van een met de wet strijdig beding in te roepen in geval van niet-nakoming van de bepalingen van de artikelen 7 (verplichte vermeldingen) en 12 (financiële waarborg) van de wet. Daarenboven moet de tekst van deze twee artikelen integraal in de overeenkomst worden opgenomen.
 
11. de erkenning van de partijen dat zij sedert vijftien dagen kennis hebben van de bovenvermelde gegevens en stukken.

Sanctie: het ontbreken van bovenvermelde verplichte vermeldingen of bijlagen wordt gesanctioneerd met de nietigheid van de overeenkomst of van het strijdig beding. De nietigheid moet door de koper of opdrachtgever worden ingeroepen vóór het verlijden van de authentieke akte of, wanneer het een aannemingsovereenkomst betreft, vóór de voorlopige oplevering.
 
In dit verband moet worden gewezen op de controleopdracht van de notaris bij verkoopovereenkomsten. Indien een authentieke akte wordt verleden dient deze immers te vermelden dat de bepalingen van de artikelen 7 en 12 werden nageleefd. Wanneer de notaris vaststelt dat de overeenkomst de voorschriften van de betreffende artikelen niet naleeft moet hij weigeren de akte te verlijden.

Verbouwingen 

Bij een gewone verbouwing die niet valt onder de wet Breyne (Woningbouwwet) zijn er geen wettelijke regels. Men kan hierin bedingen wat men wil. Er kan weinig discussie gemaakt worden wanneer de vergoeding overeenstemt met de huurwaarde van de woning.

Waarop is de wet Breyne van toepassing?

 

De wet is – onder andere – van toepassing op:
 

  • een aannemingscontract voor bouwwerkzaamheden

  • verkoop op plan

  • een sleutel-op-de-deurcontract
     

De wet Breyne kan ook van toepassing zijn op de verkoop van een bestaande woning. Dat is het geval als de verkoper die woning uitbreidt of aanzienlijk verbouwt. De totale prijs van die werken moet dan minstens 80 % van de verkoopprijs van de woning en meer dan 18.600 euro bedragen.

De bepalingen van de wet zijn dwingend (men kan er niet van afwijken).

Wat als de wet Breyne niet wordt nageleefd?

Het niet naleven van de wet Breyne kan leiden tot de nietigheid van het contract of van de betreffende clausule van het contract.

 

In welke gevallen is de wet Breyne niet van toepassing?

De wet Breyne is niet van toepassing als:

  • de toekomstige eigenaar afzonderlijke contracten heeft afgesloten met verschillende aannemers (een bedrijf voor de ruwbouw, een ander voor de dakwerken, een voor de verwarming enz.);

  • de toekomstige eigenaar werken heeft laten uitvoeren in een woning die hij al in eigendom had. Die werkzaamheden vinden immers niet plaats in het kader van een eigendomsoverdracht van het gebouw;

  • het contract wordt afgesloten met bepaalde entiteiten (bijvoorbeeld een gemeente);

  • de toekomstige eigenaar als professionele activiteit woningen bouwt of laat bouwen om ze te verkopen;

  • het contract een studieovereenkomst is met betrekking tot een bouwwerk en als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

bottom of page