top of page

Fiscale en of sociale schulden / Artikel: https://www.bouwadvocaat.be/opdrachtgever-bouwheer/

Als bouwheer wil u  in zee gaan met een betrouwbare aannemer. Men kan nooit 100 % voorspellen hoe een samenwerking zal lopen, maar er bestaan wel enkele knipperlichten.  Deze kunnen een waarschuwing zijn voor aannemers waarmee u liever niet samen werkt.

Indien de aannemer sociale en of fiscale schulden blijkt te hebben, is het aangewezen een andere aannemer te raadplegen.

Het is op zich een veeg teken dat uw aannemer zijn verplichtingen niet nakomt.

Bovendien is het zo dat indien uw aannemer gekend is voor niet nageleefde verplichtingen u zware boetes riskeert door zijn facturen integraal te betalen.  zie: Waarom controleren? U kan zelf verantwoordelijk worden voor de schulden van uw aannemer of onderaannemer...

"Indien uw aannemer fiscale of sociale schulden heeft, kan u verantwoordelijk worden voor diens schulden bij de overheid.

ENKEL indien u als opdrachtgever natuurlijke persoon bent, en de werken laat uitvoeren voor louter privédoeleinden bent u niet verplicht om inhoudingen te verrichten.

In alle andere gevallen bent u daar wel toe gehouden. Doet u dat niet dan kan mee verantwoordelijk worden voor de schulden van de aannemer. U wordt zgn. hoofdelijk aansprakelijk.

Dit betekent dat de overheid de schulden van uw aannemer bij u mag komen opeisen. 

Voor de sociale schulden kan dit oplopen tot de totale prijs van de werken (excl. BTW) toevertrouwd aan de aannemer of onderaannemer .

Voor fiscale schulden kan dit oplopen tot 35 % van de totale prijs van de werken (excl. BTW) toevertrouwd aan aannemer of onderaannemer.

U riskeert dus tot dubbel te betalen!"

Hier  leert u hoe u kan controleren of een aannemer sociale en fiscale schulden heeft en wat u in dat geval kan en moet doen : Klopt het dat ik niet zomaar de facturen van mijn aannemer mag betalen? Zelfs niet als deze goed werk levert? Controleplicht en inhoudingsplicht van de opdrachtgever, u heeft een attest nodig!

"U heeft als opdrachtgever een controleplicht. U moet nagaan of uw aannemer geen sociale of fiscale schulden heeft, en u kan dat enkel bewijzen via een attest. Indien uw aannemer niet over een positief attest beschikt riskeert u zware financiële gevolgen!"

U dient zich er goed van bewust te zijn dat het niet volstaat om enkel bij het in zee gaan met uw aannemer deze controles uit te voeren, maar ook tijdens de werken!  Immers als de toestand van uw aannemer wijzigt, zal u toch gelden moet inhouden, zo niet loopt u het risico van zware financiële gevolgen.

 

Zie Ik heb een positief attest: ben ik voor de ganse duur van de overeenkomst veilig?

"Het is erg belangrijk dat u begrijpt dat het niet volstaat om de aannemer enkel te controleren op het ogenblik dat u met hem in zee gaat!

TELKENS al u een betaling gaat uitvoeren doet u er goed aan na te gaan of u  attest heeft, en zo ja, of uw attest nog geldig is op de datum dat u de betaling uitvoert.

Best hanteert u dus als stelregel om bij elke betaling http://www.checkinhoudingsplicht.be te raadplegen en telkens het attest te downloaden. Als u betaalt op een ogenblik dat uw attest vervallen is riskeert u bedragen dubbel te moeten betalen. 

Dat geldt ook, als uw aannemer failliet zou zijn gegaan, en het de curator is die  u verzoekt om de openstaande schuld bij de aannemer te betalen. U bent dan niet vrijgesteld  van de controle en de inhoudingsplicht!

Vooraleer de facturen aan de curator te betalen, dient u eveneens de controle te doen en zo nodig de inhouding en doorstorting aan de overheid uit te voeren."

U moet tevens weten dat indien uw aannemer beroep doet op onderaannemers u zelf ook risico’s loopt op boetes. Dat kan zelfs het geval zijn zonder dat u wist dat er een onderaannemer aan het werk is geweest bij u. Dit is de zogenaamde  kettingaansprakelijkheid. Zie : De kettingaansprakelijkheid

"Als u uw aannemer bepaalde opdrachten uitbesteedt aan ander aannemer, een zgn. onderaannemer, kan u  voor diens schulden verantwoordelijk worden.

Dat kan  zelfs als uw eigen aannemer volkomen in orde is met zijn sociale en fiscale schulden.

Immers kan de overheid de “chain of command” volgen. Als de (hoofd)aannemer een (onder)aannemer inschakelt die geen gunstig attest heeft, riskeert de (hoofd)aannemer om de fiscale of sociale schuld van die onderaannemer zelf te moeten betalen, en indien deze op zijn beurt nalaat om die schuld te betalen heeft de overheid het recht om u aan te spreken als opdrachtgever.

U zou dus kunnen opdraaien voor de schulden van een onderaannemer met wie u zelf geen contract heeft gesloten!

Dit is de zogenaamde ketenaansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden.

Dit geldt zelfs indien u niet wist dat uw aannemer beroep deed op een onderaannemer.

U doet er goed aan hiermee rekening te houden wanneer u een contract sluit met uw aannemer.

Laat u hierover dus goed adviseren, en laat uw overeenkomst opstellen of  nakijken door een professional."

Artikel: https://www.bouwadvocaat.be/opdrachtgever-bouwheer/

bottom of page