Verkoopsvoorwaarden

1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst, beheersen onderstaande algemene voorwaarden alle betrekkingen met VG Expert Bv.

 

2. Alle facturen uitgaande van VG Expert Bv zijn contant te betalen en dit zonder kortingen, tenzij anders overeengekomen, op de financiële rekening op de facturen vermeld. De aanvaarding van wissels heeft geen schuldvordering tot gevolg. 

 

3. De expertiserapporten worden pas geleverd na de betaling van de volledige dienstvergoeding door alle lasthebbende partijen. 

 

4. In geval betaling wordt toegestaan na aflevering van het expertiserapport, zijn ook de desbetreffende factuur contant te betalen en dit zonder kortingen, tenzij anders overeengekomen. Een laattijdige betaling zal een intrest met zich meebrengen van 15% vanaf de vervaldag. Deze intrest is van rechtswege verschuldigd door het overschrijden van de betalingsdatum zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Indien ook na een schriftelijke aanmaning geen betaling volgt binnen de 10 dagen, dan zal het bedrag van de factuur degressief worden verhoogd met een onherleidbare schadevergoeding als volgt berekend : 15% op de eerste schijf van 12.500 EUR, 10% op hetgeen de 12.500 EUR overschrijdt, met een minimum van 125 EUR. 

 

5. Indien de klant een factuur of wissel niet heeft betaald op de vervaldatum, behoudt VG Expert Bv zich het recht voor het werk volledig stop te zetten, niet verder te leveren of prestaties te verrichten en dit zonder enige voorafgaande verwittiging. Er zal geen recht op verhaal zijn, noch op recht op schadevergoeding vanwege de klant voor deze stopzetting, noch voor vertraging in de uitvoering van de werken voortvloeiend uit deze stopzetting. VG Expert Bv heeft integendeel het recht schadevergoeding te vorderen van de klant wegens stopzetting van de werken en leveringen, meer bepaald een forfaitaire vergoeding van 50% van het factuurbedrag van de resterende opdrachten. 

6. Met het oog op het uitvoeren van de opdracht dienen de opdrachtgever en dienstverlener alle actuele noodzakelijke en nuttige gegevens en documenten ter beschikking te stellen van VG Expert Bv opdat zij een correcte inschatting kan maken van de omvang en uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever en dienstverlener zijn als enige aansprakelijk voor de inhoud van de door hen aangeleverde informatie en documenten. Tenzij anders overeengekomen, garandeert VG Expert Bv geen enkele vorm van exclusiviteit.

Opdracht

 

7. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de prestaties van VG Expert te vergoeden volgens de vaste tarieven of anders overeengekomen.

 

8. Uurtarief loopt vanaf aankomst op de werf. Voor zeer beperkte prestaties wordt steeds een minimumbedrag van 300,00 € in rekening gebracht.

 

9. De opdracht omvat : plaatsbezoek, onderzoek van de gebreken, suggesties voor oplossingen, advies, verslaggeving,

eventueel bemiddeling.

 

10. De opdracht is geen resultaatsverbintenis, maar een middelenverbintenis. VG Expert zal de opdracht uitvoeren naar best

vermogen en met maximale inspanningen doch zonder garantie van resultaat.

 

11. Prestaties die geleverd worden binnen deze overeenkomst gebeuren in de hoedanigheid van adviserend bouwexpert en nooit

als architect. De 10-jarige aansprakelijkheid van architect en aannemer (art. 1792 BW) is niet van toepassing op deze opdracht.

 

12. VG Expert is een technisch adviesbureau en geeft geen juridisch advies. Vanuit haar ervaring kan VG Expert informatie geven

over juridische procedures, maar dit is louter informatief en niet-bindend. Omtrent de juridische aspecten van bouwgeschillen dient de opdrachtgever zich te laten informeren door een advocaat.

 

13. Er worden enkel adviezen gegeven over technische aangelegenheden. Gebreken van esthetische aard worden door

ons niet onderzocht ; dit is de bevoegdheid van de architect.

 

14. De opdrachtgever geeft toestemming aan VG Expert om algemene informatie en fotomateriaal verkregen tijdens de

expertise, op anonieme wijze en zonder verwijzing naar de locatie, te gebruiken in folders en/of websites. De opdrachtgever kan deze toestemming ten allen tijde terugtrekken op aantoonbaar schriftelijk verzoek.

Plaatsbeschrijving.

15. Indien de klant binnen de 8 dagen na de ontvangst van het rapport van de expert van VG Expert Bv schriftelijk geen opmerkingen formuleert over de expertise, wordt dit als een akkoord beschouwd van de klant met de ontvangen levering en dienstverlening. Indien partijen binnen de 8 dagen na ontvangst van het rapport van de plaatsbeschrijving door de expert van VG Expert Bv geen opmerkingen formuleren, worden beide partijen beschouwd zich akkoord te verklaren met de inhoud van het rapport van de plaatsbeschrijving. Opmerkingen aan het adres van VG Expert Bv over de inhoud van het rapport van de plaatsbeschrijving kunnen slechts aan het rapport toegevoegd worden indien partijen zich beiden schriftelijk akkoord verklaren met deze opmerkingen. Het is aan partijen OFWEL om dit onderlinge en schriftelijke akkoord over de opmerkingen over de inhoud van het rapport van de plaatsbeschrijving te bereiken vooraleer de opmerkingen over te maken aan VG Expert Bvba, OFWEL is het aan de (ver)huurder om een aangetekend schrijven met bijkomende verklaring te richten aan de (ver)huurder waarmee de tegenpartij zich akkoord verklaart door niet op het schrijven te antwoorden. 

 

16. Om geldig te zijn, moeten klachten binnen de acht dagen na levering schriftelijk ingediend worden. Bij ontstentenis van een schriftelijk ingediende klacht binnen de acht dagen na levering, worden leveringen en dienstverlening als aanvaard beschouwd. Opmerkingen of aanvullingen vanwege partners of partijen bij plaatsbeschrijvingen worden niet als klachten beschouwd en zijn bijgevolg geen geldige reden om de betaling van de facturen van VG Expert Bvba uit te stellen. 

 

17.VG Expert Bv heeft het recht de expertiserapporten anoniem, d.w.z. zonder identificatie van de klant of zijn opdrachtgever, te delen met derden.

 

18. Expertises kunnen tot 48h voor uitvoering kosteloos geannuleerd worden. Annulatus van expertises op minder dan 48h voor uitvoering zijn enkel kosteloos indien het gaat om overmacht daarin begrepen overlijden van aanvrager, opname in ziekenhuis of verpleeginstelling van de aanvrager, vrijheidsberoving van de aanvrager, faillissement van de aanvrager of gewijzigde beschikbaarheid van het te expertiseren pand wegens verkoop van of beslag op het te expertiseren vastgoed. In alle andere gevallen is de annulatie ongeldig en is opdrachtgever verplicht de door VG Expert Bvba aangeduide vergoeding van 250 euro excl. btw per bestelde expertise te betalen. 

 

19. Voor de bepaling van de expertisekost baseert VG Expert Bv zich op de door de opdrachtgever opgegeven te controleren oppervlaktes. Voor alle expertises is de te controleren oppervlakte de som, per bouwlaag, van alle oppervlaktes van alle vertrekken die geëxpertiseerd dienen te worden. Voor controle van losstaande bijgebouwen (garages, schuren …) en bijkomende installaties (zwembaden, …) worden extra kosten aangerekend. Indien na uitvoering van de expertise blijkt dat de door de expert opgemeten en dus gecontroleerde oppervlakte groter is dan deze door de opdrachtgever opgegeven bij bestelling, dient de opdrachtgever een hoger bedrag te betalen dan aangegeven bij de bevestiging op het bestelformulier. De opdrachtgever ontvangt hiervoor een bijkomende of aangepaste factuur. De opdrachtgever bevestigt de totaal gecontroleerde oppervlakte van de expertise door ondertekening van de aanwezigheidslijst die door de expert wordt voorgelegd. Door ondertekening van de aanwezigheidslijst bevestigd de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger tevens zijn of haar akkoord met te betalen expertisekost volgens factuur en met de verkoopsvoorwaarden in hun geheel. 

 

20. De nietigheid van één van de verkoopsvoorwaarden heeft niet tot gevolg dat het geheel van verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn.

 

21. Voor het beslechten van geschillen i.v.m. deze verkoopsvoorwaarden van VG Expert Bv zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 

 

22. Uur tarieven: VG Expert Bv voert haar expertises standaard uit op weekdagen tussen 08u00 en 18u00 aan 125€. Voor expertises op weekdagen na 18u00 aan 150€ per uur, expertises op zaterdag aan 200€ per uur, expertises op zondag aan 250€ per uur. Tarieven zijn excl. btw.

 

23. Het meegedeelde aanvangsuur van de expertise is indicatief. Door overmacht kan expert steeds later zijn dan voorzien. Indien de expert kan voorzien dat hij te laat zal zijn, zal u verwittigd worden. De expert heeft vanaf het voorziene tijdstip van aanvang van de expertise zonder enige verwittiging steeds 1 volledig uur de tijd om zich op de locatie van de expertise aan te melden. Aanmeldingen binnen het uur na het voorziene tijdstip van aanvang van de expertise worden beschouwd als op tijd te zijn. Indien de klant of de vertegenwoordiger van de klant locatie van de expertise verlaat binnen het uur na het voorziene tijdstip van aanvang van de expertise is de klant verplicht een schadevergoeding te betalen zoals voorzien in de verkoopsvoorwaarden van VG Expert Bv. 

 

24. De kosten voor het opnieuw inplannen van een opdracht, op vraag van de klant, na de originele bevestiging van datum en tijdstip door VG Expert Bv aan de klant, bedraagt 25 euro. 

 

25. De kosten voor de vertaling van een rapport of voor de aflevering van tweetalige rapporten (vb. NL voor huurder en FR voor verhuurder) bedragen 245 euro per expertise. Bij PB's wordt deze kost verdeeld tussen huurder en verhuurder.

 

VG Expert Bvba vraagt betaling, bij uitvoering van de expertise of bij aflevering van het expertise verslag.

Bestelt u voor eigen rekening?

Bestelt u voor eigen rekening, doe dan tijdig de betaling zodat we u het verslag van uw controle snel kunnen toesturen.

Bestelt u voor anderen?

Bestelt u voor anderen, vraag hen dan tijdig te betalen. Plaatsbeschrijvingen bij verhuur worden pas afgeleverd na dat alle partijen, huurder en verhuurder, hun deel van de plaatsbeschrijving betaalden.

Betalingswijze

U kunt betalen via overschrijving.

U ontvangt steeds een factuur.