top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VG EXPERT

 

1.
De verbintenissen die wij naar de klant toe opnemen zijn allen middelenverbintenissen tenzij
iets anders wordt overeengekomen.

2.
Wij hebben het recht aan de klant een voorschot te vragen ten belope van de prijs die wij
inschatten dat onze prestaties uiteindelijk zullen kosten. De betaling hiervan dient dan te
gebeuren voor aanvang van de dienstverlening waarop de betaling betrekking heeft.


Onze facturen zijn, behoudens indien anders werd overeengekomen, contant betaalbaar te
Lier.


De niet-tijdige betaling van een factuur maakt alle andere nog niet vervallen facturen
onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zijn wij bij niet-betaling van een factuur tegen zijn
vervaldag gerechtigd onze werkzaamheden onmiddellijk en zonder ingebrekestelling op te
schorten en/of niet eens te beginnen.


Als de klant een consument is geldt volgende bijkomende regeling :


Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 7 kalenderdagen (ingaande de derde
werkdag na verzending ingeval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg wordt
verstuurd) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons van rechtswege en
zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van:


a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is.
b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en
500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is.
c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro
met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.


Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 7 kalenderdagen (ingaande de derde
werkdag na verzending ingeval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg wordt
verstuurd) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons tevens van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd ten belope van de referentie-
interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet
van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

Indien wij gehouden zouden zijn bedragen te betalen aan de klant geldt dezelfde regeling
inzake schadevergoeding en intresten in het voordeel van de klant en lastens ons.


Als de klant een andere onderneming is geldt bijkomend wat volgt :


Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het factuurbedrag alsook een intrest
ten belope van 12% op jaarbasis.

3.
De klant dient opmerkingen over onze prestaties te formuleren binnen de 8 dagen na onze
prestaties en dit op straffe van verval. Eventuele opmerkingen over onze facturen dienen ons
te worden overgemaakt binnen de 5 dagen na ontvangst van de factuur door de klant.


Wij zijn in geen geval aansprakelijk uit welken hoofde ook voor onze lichte fout, tenzij bij
overlijden of lichamelijk letsel van de klant of tenzij deze betrekking heeft op het niet-
uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken.


Behoudens ingeval van opzet, of overlijden of lichamelijk letsel van de klant is onze
aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag van de levering en tot de directe schade.
Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

4.
Onze prijsoffertes hebben, tenzij anders wordt overeengekomen, een geldigheidsduur van 15
dagen. Ingeval voor verschillende posten een aparte prijs wordt opgegeven geldt deze enkel
voorzover de offerte in zijn geheel aanvaard wordt. Indien de deelposten worden opgeteld en
er een fout is in de optelling hebben wij het recht het bedrag dat door een juiste optelling
wordt bekomen aan te rekenen. Het eindresultaat wordt dan ook louter informatief opgegeven.

5.
De uitvoeringstermijn als door ons aangegeven is niet bindend. Het niet halen van de
uitvoeringstermijn kan geen recht doen ontstaan op welkdanige schadevergoeding ook. De
uitvoeringstermijn kan pas worden ingepland na betaling van het voorschot (indien dit werd
gevraagd) en na overhandiging door de opdrachtgever van alle dienstige stukken.

6.
Wij hebben het recht pas over te gaan tot afgifte aan de klant van onze verslaggeving zodra de
klant onze facturen integraal heeft betaald.

7.
De klant zorgt er voor dat de werf vlot toegankelijk is en dat ladders, verlichting enz.
aanwezig zijn welke ons toelaten overal de werf te kunnen inspecteren. De klant zorgt er
tevens voor dat hij thuis is. Hij zorgt dat alle dienstige stukken (plans, lastenboeken,
vergunningen, werfverslagen, …) ter inzage zijn van ons.


Indien wij ons aanbieden ter plaatse en we kunnen onze werkzaamheden niet aanvatten en/of
verderzetten is de klant gehouden ons de verloren uren te vergoeden aan ons gebruikelijke
uurtarief.

8.
Ingeval de klant het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door
toedoen van de klant, dient hij een schadevergoeding te betalen van 25% op het totaalbedrag,
onverminderd ons recht een hogere vergoeding te vragen bij bewezen hogere schade. Wij
hebben ook te allen tijde het recht de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.


Werden al prestaties geleverd dan dient de klant deze eveneens en bovenop deze
schadevergoeding te betalen. De 25 % schadevergoeding (zie de vorige paragraaf ) wordt dan
wel berekend op het totaalbedrag van de offerte verminderd met de aangerekende materialen
en prestaties.


Als we de werken dienen uit te stellen om redenen eigen aan de klant is de klant gehouden de
schade die wij hierdoor leiden integraal te vergoeden.


De klant is, als deze een consument is, gerechtigd op een vergoeding van 25 % op het
totaalbedrag indien wij het contract vernietigen of er door ons toedoen geen uitvoering aan
kan worden gegeven.

9.
De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere
clausules en van het contract tot gevolg. Bij nietigheid van een clausule zullen partijen
onderhandelen om deze te vervangen door een andere wel geldige clausule die zo dicht als
mogelijk de bedoeling van de nietige clausule benadert.

10.
Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.


Indien de klant een procedure opzichtens ons start zijn, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft, uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het
arrondissement waar onze bedrijfszetel is gevestigd bevoegd. Bij procedures die wij opstarten,

is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van
de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de
uitvoering van het contract.

bottom of page